Literarna kritika v pisateljevem dnevniku: Dokumenti ali fikcija?

  • Lado Kralj
Ključne besede: literarna kritika, dnevnik, fikcija, zgodba, dokument

Povzetek

Prispevek združuje tri specifične problemske sklope: 1) slovenski pisatelji v dvajsetih in tridesetih letih, 2) dnevnik kot naratološki problem, 3) literarna kritika oz. literarna teorija, ki se pojavlja na neobičajnem mestu, namreč v pisateljskem dnevniku. Konkretno gre za tri dnevnike, vsi trije so bili objavljeni postumno: dnevnik Vladimirja Bartola 1930–1933, Slavka Gruma 1932–1940 in Srečka Kosovela 1924–1926.

Literatura

Abbott, H. Porter. Diary Fiction: Writing as Action. Ithaca – London: Cornell University Press, 1984.

Bartol, Vladimir. »Literarni zapiski 1930–1933.« Dialogi 18.4, 5, 6–7, 8–9, 10 (1982): 364–390, 505–528, 620–637, 748–782, 827–834.

Grum, Slavko. »Knjige, ki sem jih čital od oktobra 1932 dalje.« Zbrano delo 2. Ur. L. Kralj. Ljubljana: DZS, 1976. 244–284.

Grün, Herbert. »Čarodej brez moči. Obris pisateljske fiziognomije Slavka Gruma.« Goga. Proza in drame. Ur. H. Grün – M. Pritekelj. Maribor: Obzorja, 1957. 7–46.

Hocke, Gustav René. Das europäische Tagebuch. Wiesbaden: Limes, 1963.

Jurgensen, Manfred. Das fiktionale Ich: Untersuchungen zum Tagebuch. Bern in München: Francke, 1979.

Kosovel, Srečko. »Dnevniki.« Zbrano delo 3/1. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977. 591–783.

Kralj, Lado. »Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama.« Slavistična revija 54.2 (2006): 205–220.

Kralj, Lado. »Teatrski škandal zaradi 'Veselega vinograda'.« Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995. Ur. P. Vodopivec – J. Mahnič. Ljubljana: Slovenska matica, 1997. 150–157.

Objavljeno
2017-09-27