Primerjalna književnost, literarna teorija in zaskrbljenost zaradi izključenosti: španski prispevki k razpravi

  • César Domínguez
Ključne besede: primerjalna literarna veda, primerjalna književnost, literarna teorija, Španija, univerzitetni programi

Povzetek

V zadnjih letih so primerjalno književnost pogosto označevali kot mrtvo vedo. Splošna veljavnost te diagnoze pa je vprašljiva, saj se zdi, da je ta položaj omejen na ameriško akademsko okolje, ki je primerjalno književnost razdelilo med dve šoli, francosko in ameriško. Po drugi strani pa primerjalna književnost mnogo obeta na drugih območjih, kjer veda še ni močno razvita oziroma prej še ni obstajala. – Cilj tega prispevka je preučiti, kako se je primerjalna književnost institucionalizirala v Španiji. Čeprav se zdi, da gre za omejen primer, je imela Španija to prednost, da je vedo umestila v univerzitetni študijski program preko povezave z literarno teorijo. Tako je bilo zadnja desetletja veliko razprav o koristih in omejitvah te povezave. Omenjene razprave so enakovredne razpravam o koristih nove paradigme, ki sta jo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja predstavila Pierre Swiggers in Douwe Fokkema. Članek posebno pozornost namenja dejstvu, da je prisotnost literarne teorije v primerjalni književnosti izredno močna (kar je posledica njene interdisciplinarnosti), prisotnost primerjalne književnosti v literarni teoriji pa izredno omejena. Komparativisti ta pojav doživljajo kot zaskrbljenost zaradi izključenosti (angl. anxiety of omission).

Literatura

Abuín, Anxo. “Dimensións teórico-críticas do novo comparatismo.” Elementos de crítica literaria. Ed. Arturo Casas. Vigo: Xerais, 2004.103–27.

Abuín, Anxo & César Domínguez (eds.). A Literatura Comparada hoxe. 2 vols. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2006.

Abuín, Anxo, César Domínguez, & Anxo Tarrío Varela. “Encontros en Santiago de Compostela con Darío Villanueva.” A Literatura Comparada hoxe. 2 vols. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2006. I. 281–98.

Bassnett, Susan. Comparative Literature. A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.

Bernheimer, Charles. “Introduction: The Anxieties of ComParizon.” Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995. 1–17.

Bobes Naves, María del Carmen. “La literatura. La ciencia de la literatura. La crítica de la razón literaria.” Curso de teoría de la literatura. Ed. Darío Villanueva. Madrid: Taurus, 1994. 19–45.

Cabo Aseguinolaza, Fernando & María do Cebreiro Rábade Villar. Manual de Teoría de la Literatura. Madrid: Castalia, 2006.

Casas, Arturo (ed.). Elementos de crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004.

Culler, Jonathan. “Comparative Literature and Literary Theory.” Michigan Germanic Studies 5 (1979): 170–84.

Étiemble, René. “Literatura Comparada.” Métodos de estudio de la obra literaria. Ed. José María Díez Borque. Madrid: Taurus, 1985. 279–310.

Even-Zohar, Itamar. “Polysystem Theory.” Poetics Today 11.1 (1990): 7–94.

Fokkema, Douwe W. “Comparative Literature and the New Paradigm.” Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée 9 (1982): 1–18.

Gil-Albarellos Pérez-Pedrero, Susana. Introducción a la literatura comparada. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2006.

Gillespie, Gerald. “La Literatura Comparada de los años 90 en los Estados Unidos.” 1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 9 (1996): 39–49.

– – –. “Rhinoceros, Unicorn, or Chimera? – A Polysystemic View of Possible Kinds of Comparative Literature in the New Century.” Journal of Intercultural Studies 19 (1992): 14–21.

Gnisci, Armando (ed.). Introducción a la literatura comparada. Trans. Luigi Giuliani. Barcelona: Crítica, 2002.

Guillén, Claudio. De leyendas y lecciones. Siglos XIX, XX y XXI. Barcelona: Crítica, 2007.

– – –. “Dependencias y divergencias: literatura y teoría.” Entre el saber y el conocer. Moradas del estudio literario. Valladolid: Universidad de Valladolid – Cátedra Jorge Guillén, 2001. 39–67.

– – –. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Crítica, 1985.

– – –. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy). Revised version. Barcelona: Tusquets, 2005.

– – –. “Lo uno con lo diverso: literatura y complejidad.” 1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 9 (1995): 51–66.

– – –. Múltiples moradas. Ensayo de literatura comparada. Barcelona: Tusquets, 1998.

– – –. “Sobre la continuidad de la Literatura Comparada.” Entre el saber y el conocer. Moradas del estudio literario. Valladolid: Universidad de Valladolid – Cátedra Jorge Guillén, 2001. 101–23.

Hankiss, János. “Theórie de la littérature et littérature comparée.” Proceedings of the 2nd Congress of the International Comparative Literature Association / Actes du IIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Ed. Werner P. Freidrich. 2 vols. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1959. II. 98–112.

Kushner, Eva. “Towards a Typology of Comparative Literature Studies?” Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association / Actes du XIIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Eds. Earl Miner et al. 6 vols. Tokyo: University of Tokyo Press, 1995. III. 502–10.

Loriggio, Francesco. “Comparative Literature and the Genres of Interdisciplinarity.” World Literature Today 69.2 (1995): 256–62.

Llovet, Jordi (ed.). Teoría literaria y literatura comparada. Barcelona: Ariel, 2005.

Machado, Álvaro Manuel & Daniel-Henri Pageaux. Da literatura comparada á teoria da literatura. Second edition, expanded & revised. Lisbon: Presença, 2001.

Miner, Earl. Comparative Poetics. An Intercultural Essay on Theories of Literature. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Morales Ladrón, Marisol. Breve introducción a la literatura comparada. [Alcalá de Henares]: Universidad de Alcalá, 1999.

Pageaux, Daniel-Henri. La Littérature générale et comparée. Paris: Armand Colin, 1994.

Pulido Tirado, Genara (ed.). La Literatura Comparada: fundamentación teórica y aplicaciones. Jaén: Universidad de Jaén, 2001.

Riffaterre, Michael. “On the Complementarity of Comparative Literature and Cultural Studies.” Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ed. Charles Bernheimer. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995. 66–73.

Romero López, Dolores. Orientaciones en literatura comparada. Madrid: Arco/Libros, 1998.

Scholz, Bernhard F. “Comparing the Theories of Literature? Some Remarks on the New Task Description of the ICLA.” Yearbook of Comparative and General Literature 28 (1979): 26–30.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.

Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Application. Amsterdam: Rodopi, 1998.

Van Tieghem, Paul. La Littérature comparée. Paris: Armand Colin, 1946. 1st ed. 1931.

Vega, María José & Neus Carbonell. La Literatura Comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos, 1998.

Villanueva, Darío. El polen de ideas. Teoría, Crítica, Historia y Literatura Comparada. Barcelona: PPU, 1991.

– – –. “Introducción.” Curso de teoría de la literatura. Ed. Darío Villanueva. Madrid: Taurus, 1994. 11–16.

– – –. La poética de la lectura en Quevedo. Madrid: Siruela, 2007.

– – –. “Literatura Comparada y Teoría de la Literatura.” Curso de teoría de la literatura. Ed. Darío Villanueva. Madrid: Taurus, 1994. 99–127.

– – –. “Teoría literaria y enseñanza de la literatura.” Ínsula 552 (1992): 1–2.

– – –. Valle-Inclán, novelista del modernismo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

Wellek, René. “The Crisis of Comparative Literature.” Concepts of Criticism. New Haven, CT: Yale University Press, 1965. 282–95.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave