O možnosti ekokritiškega pogleda na tematizacijo »ne-človeške subjektivnosti« v literaturi

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: svetovna književnost, tematologija – živali, literarna estetika, literarna interpretacija, antropocentrizem, ekokritika, sublimno, Yeats, William Butler, Woolf, Virginia, Zajc, Dane

Povzetek

Prispevek zagovarja stališče, da je vprašanje tematizacije živali v literaturi in analiza reprezentacije živali kot ne-človeške subjektivnosti plodno izhodišče za kritiko antropocentrične naravnanosti v literaturi in literarni interpretaciji. S tem se članek vpisuje v področje ekokritike kot ene izmed najnovejših smeri v literarni vedi. Svoje razmišljanje opre na kantovski koncept sublimnega zavoljo njegove tesne povezanosti s pojmom nereprezentabilnosti, dopolni pa ga z drugima epistemološkima orodjema, s pojmoma »postajati-žival« in »anomalija« iz Mille plateaux (Deleuze in Guattari).

Literatura

Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max. »Človek in žival«. Dialektika razsvetljenstva. Filozofski fragmenti. Prev. S. Knop, M. Kranjc, R. Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002. 273–282.

Bell, Quentin. Virginia Woolf: A Biography. 2. zv. New York: Harcourt, 1972.

Berger, John. »Why Look at Animals?« About Looking. London: Writers and Readers, 1980. 1–26.

Cavalieri, Paola. Živalsko vprašanje: Za razširjeno teorijo človekovih pravic. Prev. Vasja Bratina. Ljubljana: Krtina, 2006.

Coleridge, Samuel Taylor. Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge. Ur. Leslie Griggs. 6 zv. Oxford: Oxford University Press, 1956–57.

Coupe, Laurence, ur. The Green Studies Reader. London: Routledge, 2000.

Cronon, William, ur. Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature. New York: W. W. Norton & Company, 1996.

Deleuze, Gilles. Francis Bacon, Logique de la Sensation. Pariz: Éditions de la différence, 1981.

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Mille plateux: Capitalisme et schizophrénie 2. Pariz: Éditions de Minuit, 1980.

Ellison, David. Ethics and Aesthetics in European Modernist Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Fletcher, Angus. A New Theory for American Poetry: Democracy, the Environment and the Future of Imagination. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Fromm, Harold, Glotfelty, Cheryl, ur. The Ecocriticism Reader. Georgia: University of Georgia Press, 1996.

Hitt, Christopher. »Toward an Ecological Sublime«. New Literary History 30.3 (poletje 1999): 603–623.

Hollander, John, ur. Animal Poems. New York – Toronto: Alfred A. Knopf, 1994.

Kant, Immanuel. Kritika razsodne moči. Prev. Rado Riha. Ljubljana: ZRC SAZU, 1999.

Keats, John. The Letters of John Keats 1814–1821. Ur. Hyder Edward Rollins. 2 zv. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958.

Kenyon-Jones, Christine. Kindred Brutes: Animals in Romantic-Period Writing. Aldershot: Ashgate, 2001.

Kroeber, Karl. Ecological Literary Criticism. New York: Columbia University Press, 1994.

Lestel, Dominique. Les origines animales de la culture. Pariz: Flammarion, 2001.

Lyotard, Jean-François. Lessons on the Analytic of the Sublime. Prev. Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Malamud, Randy. Poetic Animals and Animal Souls. New York: Palgrave (Macmillan), 2003.

Melville, Herman. Beli kit. Prev. Mira Mihelič. Ljubljana: CZ, 1966.

Riha, Rado. »Kritika razsodne moči kot zadnja Kantova Kritika«. Kritika razsodne moči. Immanuel Kant. Ljubljana: ZRC SAZU, 1999. 461–495.

Smith, Craig: »Across the Widest Gulf: Nonhuman Subjectivity in Virginia Woolf’s Flush«. Twentieth-Century Literature 48.3 (jesen 2002): 348–361.

Yeats, William Butler. »To a Squirell at Kyle-na-no«. Animal Poems. Ur. John Hollander. New York – Toronto: Alfred A. Knopf, 1994. 89.

Weiskel, Thomas. The Romantic Sublime. Studies in the Structure and Psychology of Transcendence. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

Woolf, Virginia. Flush: A Biography. eBooksd@Adelaide. South Australia 5005: The University of Adelaide Library, 2004.

– – –. »Italija«. Prev. Jana Unuk. Nova revija 20.236 (december 2001): 156–167.

Wordsworth, William. The Prelude. 1799–1805. 14. knjiga. (http://www.bartleby.com/145/ww300.html)

Zajc, Dane. »Rumeni maček«. Eseji, spomini, polemike (Dane Zajc v petih knjigah). Ljubljana: Emonica, 1990. 142–147.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave