Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski roman, spolne vloge, spolni stereotipi

Povzetek

Spolna stereotipizacija je v sodobnem slovenskem romanu (1990–2007) izpeljana v smislu post-postmodernistične estetike, ki do stereotipov vzpostavlja humorno, ironično in groteskno razdaljo. Med obravnavanimi spolnimi stereotipi – temni kontinent, hišni angel, femme fatalefemme fragile, varuh hiše in don Juan – je najpogostejši stereotip temni kontinent, ki predstavlja tradicionalno doživljanje ženske kot skrivnosti.

Literatura

Bautista Valejo, José M. in Tatjana Bijol. Seksistični stereotipi v vzgoji. Sevilla: Libros Editores, 2001.

Blagojević, Marina. »Mizoginija: kontekstualna i/ili univerzalna?« Polni stereotipi. Nova srpska politička misao (posebno izdanje). Beograd: Časopis za političku teoriju i društvena iztraživanja, 2002. 21–39.

Blažič, Jasna. Angeli in volkovi (Metamorfoze neke ulice v devetih slikah iz otroštva). Ljubljana: CZ, 2004.

Bojetu, Berta. Filio ni doma. Celovec–Salzburg: Založba Wieser, 1990.

Cankar, Franc, Branko Slivar in Vlado Milekšič. »Vloga in pomen spolnih stereotipov v samopodobi učencev in učenk.« Anthropos 35.1/4 (2004): 315–326.

Castillo, Durante, Daniel. Du stéréotype à la litterature. Quebec: XYZ éditeur, 1994.

Gazvoda, Nejc. Camera obscura. Novo mesto: Založba Goga, 2006.

Gilmore D., David. Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity. London: Yale University Press, 1990.

Hark, Helmut. Leksikon osnovnih jungovskih pojmova. Beograd: Dereta, 1998. (Biblioteka Savremena psihologija).

Irigary, Luce. Jaz, ti, me, mi. Za kulturo različnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. (Mala edicija ZPS, 9).

Jarić, Isidora. »Rodni stereotipi.« Polni stereotipi. Nova srpska politička misao (posebno izdanje). Beograd: Časopis za političku teoriju i društvena iztraživanja, 2002. 5–21.

Jogan, Maca. Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana: FSPN, 1990.

Kandido Jakšić, Maja. »Polni stereotipi i homoseksualnost.« Polni stereotipi. Nova srpska politička misao (posebno izdanje). Beograd: Časopis za političku teoriju i društvena iztraživanja, 2002. 63–90.

– – –. »Socialno-psihološki i politički kontekst polnih stereotipa.« Polni stereotipi. Nova srpska politička misao (posebno izdanje). Beograd: Časopis za političku teoriju i društvena iztraživanja, 2002. 39–63.

Kobal, Darja. Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2000.

Koren Valenčič, Katja. Stereotipi in seksizem v izvirni slovenski slikanici (in ilustraciji) (1990–1997). Diplomska naloga (mentor I. Saksida). Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti, 1999.

Lainšček, Feri. Muriša. Ljubljana: Študentska založba, 2006. (Knjižna zbirka Beletrina).

Mihurko Poniž, Katja. Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.

Moi, Toril. Politika spola/teksta: feministična literarna teorija. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1999. (Zbirka Labirinti).

Mosse L., George. The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. Oxford: Oxford University Press, 19982.

Möderndorfer, Vinko. Nespečnost. Pripovedovanje v 31 spominjanjih. Ljubljana: CZ, 2006.

Musek, Janek. Psihološki portret Slovencev. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994.

Novak A., Boris. »Senca preteklosti (o romanu Vinka Möderndorferja Nespečnost).« Nespečnost. Pripovedovanje v 31 spominjanjih. Vinko Möderndorfer. Ljubljana: CZ, 2006.

Plesničar, Andreja. »Ženske in ’ženski’ romani.« Knjižnica 4 (1995): 85–113.

Reja, Magda. Ime tvoje zvezde je Bilhadi. Ljubljana: Založba Sanje, 2006.

Schneider J., David. The Psychology of Stereotyping. New York: The Guilford Press, 2004.

Szajbély, Mihály. »Stereotipi kao strukturni elementi u riječkome romanu Igrač koji dobiva (1882) Maurusa Jókaija.« Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoevropskim književnostima. Ur. Dubravka Oraić Tolić in Erni Kulcsar Szabó. Zagreb: FF press, 2006.

Šlibar, Neva. »Zakaj in kako preko književnosti vzgajati za strpnost, sprejemanje drugačnosti in tujosti?« Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ur. Neva Šlibar. Ljubljana: FF, 2006. 13–47.

Zupan Sosič, Alojzija. »Gender Identities in the Contemporary Slovene Novel.« http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/clcweb06-3/contents06-3..html.

– – –. Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman. Maribor: Litera, 2006.

– – –. »Sodobna slovenska proza.« Svetovni dnevi slovenske literature. Ur. Alojzija Zupan Sosič in Mojca Nidorfer Šiškovič. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. 13–17.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave