Idem proti ipse: performativ pripovedne identitete v Na robu pameti in v Eden, nobeden ali stotisoči

  • Morana Čale
Ključne besede: naratologija, pripovedovalec, pripovedna tehnika, pripovedna identiteta, Pirandello, Luigi, Krleža, Miroslav

Povzetek

Romana Eden, nobeden in sto tisoči Luigija Pirandella in Na robu pameti Miroslava Krleže izrecno tematizirata razcep med kvantitativno-kvalitativno istovetnostjo (identiteta idem) in refleksivnim sebstvom (identiteta ipse). Tako na strukturno soroden način izražata soodvisnost med oblikovanjem osebne identitete in pripovedovanja.

Literatura

Barthes, Roland. »Introduction à l’analyse structurale des récits.« Poétique du récit. R. Barthes, W. Kayser, W. C. Booth, Ph. Hamon. Pariz: Seuil, 1977 [1966]. 7–57.

– – –. S/Z. Pariz: Seuil, 1970.

Biti, Vladimir. »Krleža i evropski roman.« Književna smotra 26. 54–55 (1984): 63–82.

Krleža, Miroslav. Na rubu pameti [= NRP]. Zagreb: Naklada Ljevak – Matica hrvatska – HAZU, 2000 [1938].

Lacan, Jacques. Écrits. Pariz: Seuil, 1966.

– – –. Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. 1964. Pariz: Seuil, 1973.

Pirandello, Luigi. Jedan, nijedan i sto tisuća [= J]. Prevedla M. Čale. Zagreb: Konzor, 1999 [1925].

– – –. Uno, nessuno e centomila [= U]. Tutti i romanzi. 2. zv. Uredil Giovanni Macchia. Milano: Mondadori, 1990: 737–902.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre. Pariz: Seuil, 1990.

Žmegač, Viktor. Krležini europski obzori. Djelo u komparativnom kontekstu. Zagreb: Znanje, 20012.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave