Razvoj naratologije družbenih spolov: spolnoidentitetno ozaveščeni romani v novejši slovenski literaturi

  • Alenka Koron
Ključne besede: slovenska književnost, naratologija, študije spolov, feministična literarna veda, spolne identitete, homoerotika, Tratnik, Suzana, Mozetič, Brane, Morovič, Andrej

Povzetek

Ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja sta tako feministična kot naratologija družbenih spolov, ki je v marsičem nadaljevala delo prejšnje, presegli binarizem spolnih razlik in za opis formalnih in strukturalnih vidikov pripovedi privzeli koncepte spola, spolne identitete in spolnosti. Po pregledu novejših dosežkov na tem področju v nadaljevanju tudi sama zagovarjam kombinacijo feminističnih, queer in spolnoidentitetno usmerjenih naratoloških predpostavk, na podlagi katerih se spolna identiteta v pripovednih besedilih konstruira na podlagi besedilnih ključev, kulturnih kodov, poznavanja avtorjevega spola, njegovih ali njenih drugih objavljenih del in splošne izobrazbe bralca. V članku obravnavam medsebojno součinkovanje pripovednih strategij in kategorij spola, družbenega spola in seksualnosti z uporabo pripovednih instanc, fokalizacije in drugih pripovednoteoretskih kategorij ter jih vpeljem v analizo gejevskih, lezbičnih in drugih spolnoidentitetno ozaveščenih romanov, ki so jih napisali Suzana Tratnik, Brane Mozetič in Andrej Morovič.

Literatura

Allrath, Gaby in Marion Gymnich. »Feministische Narratologie.« Neue Ansätze in der Erzähltheorie. Ur. Ansgar Nünning in Vera Nünning. Trier: WVT, 2002. 35–72.

– – –. »Gender Studies.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London, New York: Routledge, 2005. 194–198.

Bal, Mieke, ur. Narrative Theory: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. 2. nat. London, New York: Routledge, 2007.

Bell, Matthew. »Queer Theory.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London, New York: Routledge, 2005. 477–478.

Diengott, Nilli. »Narratology and Feminism.« Style 22.1 (1988): 42–51.

Fludernik, Monika. »Histories of Narrative Theory (II): From Structuralism to the Present.« A Companion to Narrative Theory. Ur. James Phelan in Peter J. Rabinowitz. Malden, MA: Blackwell, 2005. 36–59.

– – –. »The Genderization of Narrative.« Graat 21 (1999): 153–175.

Kernev Štrajn, Jelka. »Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture.« Primerjalna književnost 18.2 (1995): 31-58.

Lanser, Susan. »Queering Narratology.« Ambiguous Discourse: Feminist Narratology and British Women Writers. Ur. Kathy Mezei. Chapel Hill: UNCP, 1996. 250–261.

– – –. »Sexing Narratology. Toward a Gendered Poetics of Narrative Voice.« Grenzüberschreitungen: Narratologie im Kontext/Transcending Boundaries: Narratology in Context. Ur. Walter Grünzweig in Andreas Solbach. Tübingen: Narr, 1999. 167–183.

– – –. »Shifting the Paradigm: Feminism and Narratology.« Style 22.2 (1988). 52–60.

– – –. »Toward a Feminist Narratology.« Style 20.1 (1986): 341–363.

Leben, Andrej. »Družbena resničnost v kratki prozi Suzane Tratnik in Braneta Mozetiča.« Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006. 213–220.

Maister, Jan Christoph. »Narratology as Discipline. A Case for Conceptual Fundamentalism.« What Is Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Ur. Tom Kindt in Hans-Harald Müller. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 55–71.

McHale, Brian. »Ghosts and Monsters: On the (Im)Possibility of Narrating the History in Narrative Theory.« A Companion to Narrative Theory. Ur. James Phelan in Peter J. Rabinowitz. Malden, MA: Blackwell, 2005. 60–71.

Mezei, Kathy, ur. Ambiguous Discourse: Feminist Narratology and British Women Writers. Chapel Hill: UNCP, 1996.

Morovič, Andrej. Tekavec. Ljubljana: Sklad »Vladimir Slejko«, 1993.

– – –. Vladarka. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1997.

Mozetič, Brane. Angeli. Ljubljana: Aleph, 1996.

– – –. Zgubljena zgodba. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2001.

Nünning, Ansgar in Vera Nünning, ur. Neue Ansätze in der Erzähltheorie. Trier: WVT, 2002.

Nünning, Vera in Ansgar Nünning, ur. Erzähltextanalyse und Gender Studies. Stuttgart – Weimar: Metzler, 2004.

– – –. »Von der feministischen Narratologie zur gender-orientierten Erzähltextanalyse.« Erzähltextanalyse und Gender Studies. Ur. Vera Nünning in Ansgar Nünning. Stuttgart –Weimar: Metzler, 2004. 1–32.

Prince, Gerald.: »Narratology, Narratological Criticism, and Gender.« Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Ur. Calin-Andrei Mihailescu in Walid Hamarneh. Toronto: UTP, 1996. 159–164.

Sternberg, Meir. »Universals of Narrative and their Cognitivist Fortunes (I, II).« Poetics Today 24. 2 (2003): 297–395; Poetics Today 24. 3 (2003): 517–638.

Tratnik, Suzana. Ime mi je Damijan. Ljubljana: ŠKUC, 2001.

– – – in Nataša S. Segan. L: Zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984–1995. Ljubljana: Založba ŠKUC, 1995. (zbirka Lambda, 8).

– – –. Lezbična zgodba: literarna konstrukcija seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC, 2004. (zbirka Lambda, 37).

– – –. Tretji svet. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2007.

Velikonja, Varja: »O literaturi, lezbištvu in aktivizmu.« Primorska srečanja 27.271–272 (2003): 60–68.

Warhol, Robyn R. »Feminist Narratology.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London, New York: Routledge, 2005. 161–163.

– – –. »Guilty Cravings: What Feminist Narratolgy Can Do for Cultural Studies.« Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Ur. David Herman. Columbus: Ohio State UP, 1999. 340–355.

Winterson, Jeanette. Pisano na telo. Prev. Teodora Ghersini. Ljubljana: Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, 2004.

Zavrl, Andrej. »Abeceda poželenja: GLBTIQ in literarna veda.« Primerjalna književnost 30.1 (2007): 97–107.

– – –. »’Histerijo lahko narobe kdo razume’: T. S. Eliot in moška histerija.« Primerjalna književnost 28.2 (2005): 115–134.

Zupan Sosič, Alojzija. »Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu.« Jezik in slovstvo 50.3–4 (2005): 5–16.

– – –. »Spolna identiteta in sodobni slovenski roman.« Primerjalna književnost 28.2 (2005): 93–113.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave