Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja

  • Luka Vidmar
Ključne besede: slovenska književnost, Cankar, Izidor, Italija, likovna umetnost, estetika, esejistični roman, fin de siècle

Povzetek

Razprava se ukvarja z vlogo italijanskih likovnih umetnin v esejističnem romanu S poti (1913) Izidorja Cankarja. Najprej obravnava vprašanje na videz skromnega obsega omenjene tematike, nato pa razloži načine, s katerimi jo je pisatelj umestil v besedilo. Na koncu oceni njen pomen za vsebino in formo tega findesièclovskega romana.

Literatura

Bavec, Nataša. Esejistični roman v prvi polovici dvajsetega stoletja. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2001.

Bohanec, Franček. Živa stvarnost. Maribor: Obzorja, 1983.

Brejc, Tomaž. »Assunta, Izidor Cankar in moderna umetnostna zgodovina.« Sodobnost 36.6–7 (1988): 669–677.

Cankar, Izidor. Giulio Quaglio. Prispevek k razvoju baročnega slikarstva. Ljubljana: Katoliško tiskovno društvo, 1920.

– – –. Leposlovje – eseji – kritika I. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1968.

– – –. Leposlovje – eseji – kritika II. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

– – –. Uvod v umevanje likovne umetnosti. Sistematika stila. 3. izd. Ljubljana: Karantanija, 1995.

– – –. S poti. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. Matija Ogrin in Luka Vidmar. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007. http://nl.ijs.si/e-zrc/izidor/html/spoti-APP.html#APP.

Dolgan, Marjan. Slovenska književnost tako ali drugače. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Finžgar, Fran Saleški. »S poti. Napisal Izidor Cankar.« Dom in svet 32 (1919): 291.

Jerman, Frane. »Estetski problemi v delu Izidorja Cankarja«. Sodobnost 34.2 (1986): 184–187.

Koblar, France. »Spremna beseda.« Izidor Cankar. Leposlovje – eseji – kritika II. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1969. 373–428.

Komelj, Milček. »Odnos Izidorja Cankarja do sodobne umetnosti.« Sodobnost 34.2 (1986): 174–183.

Kos, Janko. »Evropski vplivi v romanopisju slovenske moderne.« Slavistična revija 32.2 (1984): 75–92.

– – –. Primerjalna zgodovina slovenske literature. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Marinčič, Katarina. »Izidor Cankar: S poti. Dekadentni roman kot ironizacija naturalizma?« Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003. (Obdobja 21). 87–91.

Nemec, Krešimir. »Struktura romana S poti Izidora Cankara«. Slavistična revija 33.3 (1985): 351–357.

Ogrin, Matija. Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od Frana Levstika do Izidorja Cankarja. Ljubljana: Študentska založba, 2002. (Claritas 27).

– – –. »Uredniško poročilo k izdaji S poti.« Izidor Cankar. S poti. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. Matija Ogrin in Luka Vidmar. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007. http://nl.ijs.si/e-zrc/izidor/html/spoti-back.html#back.MOG.

Planinc, Peter. »Estetski vplivi v literarnem delu Izidorja Cankarja.« 2000 52–53 (1990): 193–208.

Poniž, Denis. »Današnje literarnoteoretično branje romana Izidorja Cankarja S poti.« Naši razgledi 35.2 (1986): 10–11.

Povšič, Sabina. Teorija umetnosti Izidorja Cankarja v romanu S poti. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2005.

Slodnjak, Anton. Obrazi in dela slovenskega slovstva. Zgodovina slovenskega slovstva od začetka do osvoboditve. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Štih, Bojan. Osnutki. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

Zadravec, Franc. »Esejistični roman S poti.« Izidor Cankar. S poti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. (Hram). 159–229.

– – –. Slovenski roman dvajsetega stoletja. Prvi analitični del. Murska Sobota, Ljubljana: Pomurska založba, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. (Domača književnost).

– – –. »Estetik Izidor Cankar o umetnostni lepoti in o besedni umetnosti (1906–1917).« Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Šumijev zbornik. Ur. Jadranka Šumi. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. 185–193.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave