Zgodovinopisje literarne zgodovine

  • John Neubauer
Ključne besede: literatura in zgodovina, literarna zgodovina, zgodovinopisje, romantika, organicizem, nacionalna identiteta

Povzetek

Literarne zgodovine predstavljajo vrsto modernega diskurza, ki se je pojavil v zgodnji romantiki ob koncu 18. stoletja kot nepogrešljiv element profesionalizacije literarne vede. Vzpon organskih teorij literature in kulture se pogosto povezuje z romantiko in še posebej s Samuelom Coleridgeem, vendar še vedno ne razumemo povsem, kako je romantično zgodovinopisje izkoristilo nesoglasja v bioloških teorijah druge polovice 18. stoletja. Nekatere nedavne raziskave so v odgovor na koncentrirane in dolgotrajne napade 20. stoletja na organicistične predpostavke literarne zgodovine skušale zapustiti tradicionalna načela.

Literatura

Barthes, Roland. »Histoire ou littérature?« Sur Racine. Pariz: Seuil, 1963. 136–57.

During, Simon. Foucault and Literature. Towards a Genealogy of Writing. London, New York: Routledge, 1992.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Foucault, Michel. Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines. Pariz: Gallimard, 1966.

Hollier, Denis et al. A New History of French Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Hollier, Denis et al. De la littérature française. Pariz: Bordas, 1993.

Grabowicz, George G. »Paradoxical Renaissance Abroad: Ukrainian Émigré Literature, 1945–1950.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam: Benjamins, 2006. 2: 413–27.

Ionescu, Nae. Roza vînturilor: 1926–1933 (In the Crosswinds: 1926–1933). Ur. Mircea Eliade. 1937. Bukarešta: Vînturilor, 1990.

Iorga, Nicolae. Byzance après Byzance. Bukarešta: Institute d’études bizantines, 1935. Prev. Laura Treptow as Byzantium after Byzantium. Iaşi in Portland: The Center for Romanian Studies: Romanian Institute of International Studies, 2000.

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (History of Romanian Literature in the Eighteenth Century). 2 zvezka. Bukarešta: Minerva, 1901.

Iorga, Nicolae. Válogatott Írások. Bukarešta: Kriterion, 1971.

Ivić, Nenad. »Thinking Up the Canon of Croatian Literary History, 1900–50.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Zv. 3. Amsterdam: Benjamins, 2007, v pripravi.

Lindberg-Wada, Gunilla, ur. Literary History: Towards a Global Perspective. 4 zv. Berlin: de Gruyter, 2006.

Lindberg-Wada, Gunilla, ur. Studying Transcultural Literary History. Berlin: de Gruyter, 2006.

Müller-Sievers, Helmut. Self-Generation. Biology, Philosophy, and Literature Around 1800. Stanford: Stanford University Press, 1997.

Neubauer, John. »Foucault’s Voices.« Configurations 7 (1999): 137–51.

Neubauer, John. »Can Foucault Save Literary History?« History, Technology, and Identity After Foucault. Ur. Paul Allen Miller in Martin Donougho. Intertexts 6.1 (2002): 60–73.

Schlegel, August Wilhelm. Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. 1811. 2 zv. Ur. Giovanni Vittorio Amoretti. Bonn: Kurt Schroeder, 1923.

Schlegel, Friedrich. Geschichte der alten und neuen Literatur. Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812. 2 zv. 1815. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Zv. 6. 1961.

Schlegel, Friedrich. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Ur. Ernst Behler. 35 zv. Paderborn, Schöningh, 1958–.

Vodnik, Branko. Povijest hrvatske književnosti. Knjiga I: Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća. Zagreb: Matica hrvatska, 1913.

Objavljeno
2017-10-04