Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in »slovenski kulturni sindrom«

  • Marijan Dović
Ključne besede: literatura in ideologija, zgodovinopisje, literarna sociologija, slovenska književnost, zgodovinske teme, nacionalna identiteta, kulturna identiteta

Povzetek

Razprava se ukvarja z zgodnjimi reprezentacijami nacionalne zgodovine v slovenski literaturi. V njih se kot najznačilnejši izkažeta dve kohezivni zgodbi, »ilirska« in »karantanska«; obe v literaturi dobivata mitske poteze. Zgodovinske drobce v (pesniških) delih do leta 1848 je vsekakor treba opazovati v perspektivi poznejše teze o »slovenskem kulturnem sindromu«, ki je bila pogosto rabljena za opisovanje odnosov med slovensko literaturo in politiko oziroma projektom nacionalne emancipacije. Razprava skuša ugotoviti, v kolikšni meri in kako je literatura dejansko »nadomeščala« politiko, na koncu pa predlaga revizijo nekaterih elementov te priljubljene teze.

Literatura

Ahačič, Kozma. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006.

Bohorič, Adam. Arcticae horulae succisivae. Zimske urice proste. (Prevedel Jože Toporišič.) Maribor: Obzorja, 1987.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. (Prevedla Susan Emanuel.) Stanford: Stanford University Press, 2000.

Cornis-Pope, Marcel; Neubauer, John (ur.). History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2004.

Dović, Marijan. »Literatura in mediji v Jurčičevem času.« Slavistična revija 54.4 (2006): 543–557.

– – –. Slovenski pisatelj. Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.

– – –. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004. (Studia Litteraria).

Grdina, Igor. »Jovan Vesel Koseski, poet in glasnik slovenske meščanske dobe.« Obdobje slovenskega narodnega preporoda. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1991. 271–284.

– – –. Vladarji, lakaji, bohemi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literatura, 2006.

– – –. »Literary Self-referentiality and the Formation of the National Literary Canon.« Neohelicon 31.1 (2004): 113–123.

Kos, Janko. »Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva.« Slavistična revija 36.1 (1988): 13–32.

Koseski, Jovan Vesel. Razne dela pesniške in igrokazne. Ljubljana: Matica Slovenska, 1870.

Krajnska Zhbeliza I–V. (Faksimile prve izdaje.) Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969.

Linhart, Anton Tomaž. Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana: Slovenska matica, 1981.

Močnik, Rastko. Raziskave za sociologijo književnosti. Ljubljana: DZS, 1983.

– – –. Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana: Sophia, 2006.

Pirjevec, Dušan. Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja, 1978.

Pisanice od lepeh umetnost. (Faksimile po tiskanem primerku in rokopisu v NUK v Ljubljani.) Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977.

Pohlin–Zois–Linhart–Vodnik. Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga: 1970.

Prešeren, France. Zbrano delo (I). Ljubljana: DZS, 1996.

Rupel, Dimitrij. Svobodne besede. Od Prešerna do Cankarja. Koper: Lipa, 1976.

Schmidt, Siegfried J. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

Stritar, Josip. »Preširnove poezije.« Pesmi Franceta Preširna. Ljubljana: Oton Wagner, 1866.

Tomc, Gregor. Mentalna mašina. Možgani kot organski motor na duševni pogon. Ljubljana: Sophia, 2005.

Vidmar, Luka. »’Et in politicis propheta’: politični komentarji v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem.« Slavistična revija 54.4 (2006): 753–775.

Vodnik, Valentin. Zbrano delo. Ljubljana: DZS, 1988.

Objavljeno
2017-10-04