Zgodovina opere in zgodovinska opera

  • Gregor Pompe
Ključne besede: literatura in glasba, velika opera, zgodovinska opera, zgodovinski roman, libreto

Povzetek

Namen članka je povezan s poizkusom definiranja žanra zgodovinske opere, predvsem v luči njenega razmerja do zgodovinskih literarnih žanrov. Izkaže se, da je prostor zgodovinske opere vsaj glede na zgodovinski roman bistveno zožan, saj za njeno določitev ne zadostuje kriterij »zgodovinskosti« snovi, temveč mora zgodovinska opera izkazovati specifičnosti na glasbeno-formalni in operno-dramaturški ravni.

Literatura

Bartlet C., M. Elizabeth. »Grand opéra.« Grove Music Online. Ur. Laura Macy (26. 6. 2005), http://www.grovemusic.com.

Dahlhaus, Carl. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Laaber: Laaber-Verlag, 1992.

Gerhard, Anselm. »Grand Opéra.« Musik in Geschichte und Gegenwart, zv. 3. Izd. Ludwig Finscher. Kassel: Bärenreiter, 1995. 1575–1595.

Heine, Heinrich. »Über französische Bühne.« Sämtliche Schriften. Izd. K. Brigleb. München: Hausler, 1976.

Hladnik, Miran. »Temeljni problemi zgodovinskega romana.« Slavistična revija 43.1–2 (1995): 1−12.

– – –. »Slovenski zgodovinski roman danes.« Zbornik predavanj. 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Erika Kržišnik in Metka Lokar. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 1999. 117−136.

Koebner, Thomas. Handlung mit Musik. Die Oper als Zeitspiegel, Leidenschaftsdrama, Gesamtkunstwerk. Salzburg: Verlag Ursula Müller-Speiser, 1993.

Mahling, Christoph-Helmut. »Zum Problem fiktiver Nationalstile in der Oper des 19. Jahrhunderts.« Die »Couleur locale« in der Oper des 19. Jahrhunderts. Izd. Heinz Becker. Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1976. 47–73.

Matajc, Vanesa. »Sodobni in moderni slovenski zgodovinski roman.« Obdobja 21. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. 201−211.

Schreiber, Ulrich. Opernführer für Fortgeschrittene. Eine Geschichte des Musiktheaters. Kassel: Bärenreiter, 1991.

Starikova, Nadežda. »K vprašanju tipologije zgodovinskega romana.« Primerjalna književnost 23.1 (2000): 23−34.

Objavljeno
2017-10-04