Film in literatura: primerjave, izmenjave, priredbe

  • Barbara Zorman
Ključne besede: literatura in film, literarne predloge, filmske upodobitve, filmske priredbe, ekranizacije

Povzetek

Prispevek podaja pregled obravnav razmerja med filmom in literaturo, zlasti v kontekstu ekranizacijskih študij. Predstavi dihotomije, izhajajoče iz težnje po določanju specifike znakovnih sistemov filma in literature, problematiko koncepta zvestobe ter umeščanje ekranizacijskih študij v teorijo intermedijskih priredb.

Literatura

Andrew, Dudley. »Adaptation.« Film Theory and Criticism. Introductory Readings. Ur. Leo Braudy in Marshall Cohen. New York, Oxford: Oxford University Press, 1984/1999. 452–60.

– – –. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Astruc, Alexander. »Birth of a New Vanguard« [»Naissance d’une nouvelle avant-garde«]. http://jdcopp.blogspot.com/2006/10/alexander-astruc-birth-of-new-vanguard.html (1948/20. november 2008).

Beja, Morris. Film & Literature: An Introduction. New York, London: Longman, 1979.

Bluestone, George. Novels into Films. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1962.

Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1961/1983.

Bordwell, David. Narration in the Fiction Film. London: Methuen, 1985.

Branigan, Edward. Narrative Comprehension and Film. London: Routledge, 1992.

Braudy, Leo in Cohen, Marshall (ur.). Film Theory and Criticism. Introductory Readings. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Cartemell Deborah in Whelehan, Imelda. The Cambridge Companion to Literature on Screen. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Chatman, Seymour. Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, London: Cornell University Press, 1990.

– – –. »What Novels Can Do That Fims Can’t (And Vice Versa).« Film Theory and Criticism. Ur. Leo Braudy in Marshall Cohen. New York, Oxford: Oxford University Press, 1981/1999. 435–51.

Cohen, Keith. Film and Fiction/The Dynamics of Exchange. New Haven: Yale University Press, 1979.

Conrad, Joseph The Nigger of the ’Narcissus’: A Tale of the Sea. Oxford, New York: Oxford University Press, 1990.

Corrigan, Tim. »Literature on Screen, a History: In the Gap.« The Cambridge Companion to Literature on Screen. Ur. Deborah Cartmell in Imelda Whelehan. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Eiseinstein, Sergei Mihailovich. »Dickens, Griffith and Ourselves.« Film Theory and Criticism. Introductory Readings. Ur. Leo Braudy in Marshall Cohen. New York, Oxford: Oxford University Press, 1944/1999. 426–34.

Èjzenštejn, Sergej Mihajlovič. Montaža, ekstaza. Izbrani spisi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981.

Elisott, Kamilla. »Novels, Films, and the Word/Image Wars.« A Companion to Literature and Film. Ur. Robert Stam in Alessandra Raengo. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2004/2008. 1–22.

Genette, Gerard. Narrative Discourse. An Essay in Method. Prev. J. E. Lewin. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980.

Gunning, Tom. »The Intertextuality of the Early Cinema: A Prologue to Fantômas.« A Companion to Literature and Film. Ur. R Stam in A. Raengo. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2004/2008. 127–43.

– – –. »Narrative Discourse and the Narrator System.« Film Theory and Criticism. Introductory Readings. Ur. Leo Braudy in Marshall Cohen- New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. 461–72.

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York, London: Routledge, 2006.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 2000. (Literarni leksikon 45).

Kavčič, Bojan in Vrdlovec, Zdenko. Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan, 1999.

Leitch, Thomas. Film Adaptation and Its Discontents: From Gone with the Wind to the Passion of the Christ. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007.

– – –. »Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory.« http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/criticism/v045/45.2leitch.html (2003/25. oktober 2008).

Lubbock, Percy. The Craft of Fiction. New York: The Viking Press, 1966.

McFarlane, Brian. Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Claredon Press, 1996.

Metz, Christian. Film Language: A Semiotics of the Cinema. New York: Oxford University Press, 1974.

Mitry, Jean. The Aesthetics and Psychology of the Cinema [Esthetique et psychologie du cinéma]. Bloomington: Indiana University Press, 1963-5/1997.

Pirjevec, Dušan. »Kriza.« 40 udarcev. Slovenska filmska publicistika o slovenskem in jugoslovanskem filmu v obdobju 1949–88. Ur. Zdenko Vrdlovec. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988. 244–51.

Platon. Država. Prev. Jože Košar. Ljubljana: Mihelač, 1995.

Ray, Robert. »The Field of Literature and Film.« Film Adaptation. Ur. James Naremore. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2000. 50–62.

Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction. London, New York: Routledge, 1983/2001.

Shohat, Ella. »Sacred Word, Profane Image. Theologies of Adaptation.« A Companion to Literature and Film. Ur. Robert Stam in Alessandra Raengo. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2004/2008. 23–45.

Spiegel, Alan. Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and Modern Novel. Charlottesville: University Press of Virgina, 1976.

Stam, Robert. Film Theory. An Introduction. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

– – – in Raengo, Alessandra (ur.). A Companion to Literature and Film. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2004/2008.

Šimenc, Stanko. Slovensko klasično slovstvo v filmu. Ljubljana: Knjižnica mestnega gledališča ljubljanskega, 1979.

-– – –. Slovensko slovstvo v filmu. Ljubljana: Knjižnica mestnega gledališča ljubljanskega, 1983.

Škulj, Jola. »Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi.« Primerjalna književnost 21.2 (1998): 45–74.

Truffaut, Francois. »Une certaine tendance du cinéma français.« Zadnji popravek: 24. oktober 2008. http://nezumi.dumousseau.free.fr/trufcahier.htm. Pripravljeno po: Cahiers du Cinéma januar 1954.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave