Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki?

  • Marijan Dović
Ključne besede: literatura in cenzura, družbeni sistemi, totalitarizem, post-totalitarizem

Povzetek

Članek obravnava razmerja med totalitarno in post-totalitarno cenzuro s posebnim ozirom na cenzuriranje literarnih besedil. Uvodoma so zarisana konceptualna in tipološka izhodišča za razpravljanje o cenzuri. Sledi prikaz splošnih mehanizmov totalitarne cenzure, predvsem komunistične. V sklepu so nakazana obetavna področja razmisleka o post-totalitarni literarni cenzuri: ekonomija (kapitalistični knjižni trg), etika (politična korektnost) in zakonodaja.

Literatura

Abruzzese, Alberto. »Censorship in the Time of Berlusconi.« Culture, Censorship and the State in Twentieth-Century Italy. Ur. Guido Bonsaver in Robert S. C. Gordon. London: MHRA in Maney Publishing, 2005. 179–190.

Assman, Aleida in Jan. »Kanon und Zensur als kultorsoziologische Kategorien.« Kanon und Zensur. Ur. Aleida in Jan Assman. München: Wilhelm Fink Verlag, 1987. 7–25.

Čulik, Jan. »The Laws and Practices of Censorship in Bohemia.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. III: The Making and Remaking of Literary Institutions. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2004. 95–100.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

Green, Jonathon in Nicholas J. Karolides. Encyclopedia of Censorship. New York: Facts on File, 2005.

Gabrič, Aleš. »Edvard Kocbek od prisilnega umika v zasebnost do vrnitve v javno življenje.« Nova revija 14.159–160 (1995): 193–203.

– – –. Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. Ljubljana: Mladika, 1991. [= Borec 43.7–9]

– – –. Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Horvat, Marjan. »Prepovedi in zaplembe tiskane besede v Sloveniji 1945–1990.« Temna stran meseca. Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990. Ur. Drago Jančar. Ljubljana: Nova revija, 1998. 126–142.

Inkret, Andrej. Vroča pomlad 1964. / Rožanc, Marjan. Topla greda. Ljubljana: Karantanija, 1990.

Jančar, Drago. »Apologija samocenzure.« Sproti. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1984. 231–248.

Jansen, Sue Curry. Censorship: The Knot That Binds Power and Knowledge. New York in Oxford: Oxford University Press, 1988.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Karolides, Nicholas J. 120 Banned Books: Censorship Histories of World Literature. New York: Checkmark Books, 2005.

Kos, Janko. »O ječah in nagradah.« Sodobnost 15.10 (1992): 943–948.

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1999.

Kranjc, Janez. »Cenzurni predpisi, veljavni za Kopitarja kot cenzorja.« Kopitarjev zbornik. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. 523–534.

Kurkov, Andrej. »Cenzura in življenje.« Samocenzura danes: literarna cenzura v luči politične korektnosti. Ur. Miljana Cunta in Tanja Petrič. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2007. 45–47.

Löwenthal, Leo. »Calibans Erbe, Bücherverbrennungen und kulturelle Verdrängungsmehanismus. Kanon und Zensur als kultorsoziologische Kategorien.« Kanon und Zensur. Ur. Aleida in Jan Assman. München: Wilhelm Fink Verlag, 1987. 227–236.

»Medijska cenzura v Sloveniji« (tema). Ur. Boris Vezjak. Dialogi 43.7–8 (2008): 19–164.

Neubauer, John. »General Introduction. / Publishing and Censorship. Introduction.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. III: The Making and Remaking of Literary Institutions. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2004. 1–38, 39–61.

Patterson, Annabel M. Censorship and Interpretation: The Conditions of Writing and Reading in Early Modern England. Madison in London: University of Wisconsin Press, 1984.

Pikalo, Matjaž. Modri e. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

Platon. Država. Zbrana dela (I). Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 1003–1252.

Posner, Richard A. Pravo in literatura. Ljubljana: Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, 2003.

Smolnikar, Breda. Ko se tam gori olistajo breze. Ljubljana: samozaložba, 1998.

Štiks, Igor. »Cenzorjev največji trik.« Samocenzura danes: literarna cenzura v luči politične korektnosti. Ur. Miljana Cunta in Tanja Petrič. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2007. 65–74.

Vogrinc, Jože. »Poklicna ideologija novinarjev ter cenzura in samocenzura.« Dialogi 43.7–8 (2008): 149–164.

Wachtel, Andrew B. Remaining Relevant after Communism: The Role of the Writer in Eastern Europe. Chicago. University of Chicago Press, 2006.

Objavljeno
2017-10-04