Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni: od komunističnega Index librorum prohibitorum do ukinitve »verbalnega delikta«

  • Aleš Gabrič
Ključne besede: literatura in cenzura, slovenska književnost, komunizem, kulturna politika, seznam prepovedanih knjig

Povzetek

Razprava prikaže najbolj običajne načine cenzuriranja del v Sloveniji v času komunističnega režima. Takoj po koncu vojne leta 1945 so novi oblastniki sestavili seznam prepovedanih del, ki so morala biti izločena iz knjižnic in knjigarn. Uvedba »družbenega upravljanja« v kulturnih ustanovah sredi petdesetih let je spremenila način cenzuriranja del, saj so založniški sveti imeli tudi cenzorsko vlogo in izvajali preventivno (predhodno) cenzuro. Suspenzivno (naknadno, že po natisu) cenzuro so oblasti uveljavile zlasti za uvožene knjige, ki so bile hranjene ločeno od ostalih v t. i. D-fondih.

Literatura

AS – Arhiv Republike Slovenije

AS 223 – Vlada republike Slovenije

AS 231 – Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije

AS 537 – Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije

AS 631 – Zveza kulturnih organizacij Slovenije

AS 1211 – Komisija Republike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi

AS 1589 – Centralni komite Zveze komunistov Slovenije

AS 1643 – Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta

Dolenc, Ervin, Bojan Godeša, Aleš Gabrič. Slovenska kultura in politika v Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan, 1999.

Gabrič, Aleš. »Edvard Kocbek od prisilnega umika v zasebnost do vrnitve v javno življenje.« Nova revija 14.159–160 (1995): 193–203.

Gabrič, Aleš. Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. Ljubljana: Mladika, 1991. [= Borec 43.7–9 (1991): 469–656.]

Gabrič, Aleš: Socialistična kulturna revolucija: slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Horvat, Marjan. »Prepovedi in zaplembe tiskane besede v Sloveniji 1945–1980.« Temna stran meseca: kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990. Ur. Drago Jančar. Ljubljana: Nova revija, 1998. 126–139.

Kodrič, Eva: Jaz, Cerberus ali cenzura v knjižnicah. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.

Kos, Jerneja. »Verbalni delikt v Sloveniji v osemdesetih letih.« Nova revija 23.271–272 (2004): 298–338.

M. K. »Navodila ljudskim knjižničarjem.« Obzornik 1.3–4 (1946): 176–178.

Marinšek, Marjan. »Nova knjiga – nove napake.« Delo 5. december 1996: 15.

Prepovedana – izobčena literatura v UKM. Ur. Mirko Nidorfer. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1990.

Oblak, Teja. Politična cenzura knjig v Sloveniji od 1945 do 1991. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani: 2000.

Pibernik, France. Temni zaliv Franceta Balantiča. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989.

Smolik, Marijan. »’Razkristjanjeni’ Karl May.« Družina 44.29–42 (1998) (podlistek).

Švent, Rozina. »Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici.« Knjižnica 41.1 (1997): 137–141.

Torkar, Igor. Umiranje na obroke. Ljubljana: Littera picta, 1996.

Objavljeno
2017-10-04