Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost

  • Ignacija J. Fridl
Ključne besede: estetika, filozofija umetnosti, Platon, platonizem, mimesis, slovenska književnost

Povzetek

Avtorica analizira obstoječe interpretacije o Platonovem odnosu do umetnosti. V nasprotju z njimi razume Platonovo mimesis ontološko, kot človekovo samorazkrivanje v njegovi bitni razprtosti med končnostjo in neskončnim, v katerem se pokažejo meje človeške, tudi umetniške ustvarjalne svobode. Na osnovi takega razumevanja odpira novo raziskovalno polje o platonizmu v slovenski književnosti, doslej zamejeno zgolj na posamezne ustvarjalce (Prešeren, Stritar, Bartol …).

Literatura

Demos, Marian. Lyric Quotation in Plato. New York – Oxford: Rowman – Littlefield Publishers, 1999. (Greek Studies).

Diogenes Laertius. Lives of the Eminent Philospohers I-II. Prev. R. D. Hicks. London: Loeb, 1950.

Freydberg, Bernard. »Retracing Homer and Aristophanes in the Platonic Text.« Retracing the Platonic Text. Ur. John Russon in John Sallis. Evanston: Northwestern University Press, 2000.

Fridl, J. Ignacija. Platonova teorija resnice z vidika lepega in umetnosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: FF, 2006.

Gallop, D. »Image and Reality in Plato’s RepublicArchiv für Geschichte der Philosophie 47 (1965). 113–131.

Gantar, Kajetan. Antična poetika. Ljubljana: ZRC SAZU – DZS, 1985. (Literarni leksikon 26).

– – – »Spremna beseda.« O pesništvu. Ur. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963. (Kondor 59). 91–110.

Havelock, Eric A. Preface to Plato. Cambridge – Massachusetts: Bellknap of Harvard University Press, 1963.

Jäger, Werner. Paideia: Die Formung des griechischen Menschen I–III. Berlin: De Gruyter, 21989.

Jerman, Frane. Slovenska modroslovna pamet. Ljubljana: Prešernova družba, 1987.

Keuls, Eva. Plato and Greek Painting. Leiden: Brill, 1978. (Columbia Studies in the Classical Tradition 5).

Kocijančič, Gorazd. »Uvod v Platona.« Zbrana dela I–II. Platon. Ljubljana: Mohorjeva družba, 2004. 779–1257.

Kos, Janko. Literatura. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. (Literarni leksikon 2).

– – – Očrt literarne teorije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 41996.

– – – Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2005

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003. (Razprave in eseji 51).

Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: ZRC SAZU – DZS, 1998. (Literarni leksikon 44).

Kuhn, Helmut. »Die wahre Tragödie. Platon als Nachfolger der Tragiker.« Das Platonbild. Zehn Beiträge zum Platonverständnis. Ur. Konrad Gaiser. Hildesheim – New York: Georg Olms, 1970. 231–323.

Maguire, Joseph P. »The Differentiation of Art in Plato’s Aesthetics.« Harvard Studies in Classical Philology 68 (1964): 389–410.

Mahnič, Anton. Več luči: iz Rimskega katolika zbrani spisi. Ljubljana – Nova Gorica: Jutro – Branko, faksimile, 2000. (Prosvetna knjižnica).

Müller, Gerhard. Platonische Studien. Heidelberg: C. Winter, 1986.

Murdoch, Iris. The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Murray, Penelope. »Introduction.« Plato on Poetry. Ur. Penelope Murray. Cambridge: University Press, 1996. 1–33.

Nehamas, Alexander. »Plato on Imitation and Poetry in Republic 10.« Plato on Beauty, Wisdom and the Arts. Ur. Julius Moravcsik in Philip Temko. Totowa: Rowman – Allanheld, 1982. 47–78.

Ocvirk, Anton. Literarna teorija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. (Literarni leksikon 1).

Pirjevec, Dušan. Filozofija in umetnost in drugi spisi. Ljubljana: Aleph, 1991. (Aleph 35).

Platon. Zbrana dela I–II. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Robinson, Richard. Plato’s Earlier Dialectic. Oxford: Oxford University Press, 21953.

Rutherford, R. B. The Art of Plato. Ten Essays in Platonic Interpretation. London: Duckworth, 1995.

Sallis, John. Being and Logos: Reading the Platonic Dialogues. Bloomington: Indiana University Press, 31996.

Schuhl, Pierre Maxim. Platon et l’art de son temps. Pariz: Alcan, 1933. (Arts plastiques).

Sodnik, Alma. »K Platonovi teoriji o idejah.« Izbrane razprave. Ljubljana: Slovenska matica, 1975. (Filozofska knjižnica 16).

– – – Zgodovinski razvoj estetskih problemov. Ljubljana: [s.n.], 1928. (Publikacije Znanstvenega društva za humanistične vede v Ljubljani. Filozofska sekcija 4).

Stanford, William Bedell. The Enemies of Poetry. London: Routledge – Paul Kegan, 1980.

Steven, R. G. »Plato and the Art of His Time.« The Classical Quarterly 27 (1933): 149–155.

Šega, Drago. Literarna kritika: termin, geneza, teorija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. (Studia litteraria).

Verdenius, W. J. »Platon et la poésie.« Mnemosyne 12 (1945): 118–150.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. (Studia litteraria).

Webster, T. B. L. »Greek Theories of Art and Literature Down to 400 B.C.« The Classical Quarterly 33.3–4 (1939): 166–179.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave