Literarna zgodovina in koncept literarnega polja

  • Dejan Kos
Ključne besede: sociologija literature, literarna zgodovina, literarni sistem, literarno polje, literatura in mediji, literarne konvencije

Povzetek

Družbene in kulturne spremembe na prelomu tisočletja postavljajo literarno zgodovinopisje pred značilne dileme diferenciranega in globaliziranega sveta. Razpad nekaterih starejših tradicij in dinamičnost novih okolij privedeta do razmaha kreativnih pristopov. Med obetavnimi koncepti sta tudi iz sociologije prevzeta pojma »literarni sistem« in »literarno polje«. Razprava ju skuša sistematično približati še kulturološkim, medijskim in hermenevtičnim študijam, uporabnost preoblikovanega modela pa ponazoriti s kratkim opisom literarnozgodovinskih procesov v evropskem kulturnem prostoru od srednjega veka do danes.

Literatura

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prevod Susan Emanuel. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Dolinar, Darko; Juvan, Marko (ur.). Kako pisati literarno zgodovino danes? Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

– – –. »Literarna zgodovina in njeni bralci.« Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 123–138.

Dović, Marijan. »Pisanje literarnih zgodovin in empirična literarna znanost.« Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 193–209.

– – –. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

– – –. Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

– – –. »Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in ‘slovenski kulturni sindrom’.« Primerjalna književnost. 30. Posebna številka (2007): 71–90.

Even-Zohar, Itamar. Papers in Culture Research. Tel Aviv: The Porter Chair of Semiotics, Tel Aviv University, 2005.

– – –. Papers in Historical Poetics. Tel Aviv: Porter Institute, 1978.

– – –. Polysystem Studies. Durham: Duke University Press, 1990.

Heydebrand, Renate von; Pfau, Dieter, Schönert, Jörg idr. Zur theoretischen Grundlegung einer Sozialgeschichte der Literatur: ein struktural-funktionaler Entwurf. Tübingen: Niemeyer, 1988.

Hladnik, Miran. »Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje.« Jezik in slovstvo. 40.7 (1994/95): 243–254.

– – –. »Evropa in Amerika pa slovenska literarna veda.« XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ur. Marina Orožen. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1995. 111–121.

– – –. »Količinske in empirične raziskave literature.« Slavistična revija. 43.3 (1995): 319–40.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

– – –. »O usodi ‘velikega’ žanra.« Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 17–49.

– – –. »Towards a History of Intertextuality in Literary and Culture Studies.« CLCWeb (Edmont.). 10.3 (2008). http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol10/iss3/1/.

Kos, Dejan. »Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo.« Primerjalna književnost. 31.1 (2008): 75-100.

– – –. System- und Sozialtheorie als Komponenten empirischer Literaturwissenschaft. Siegen: Lumis Schriften, 2000.

Kralj, Lado. »Literarna zgodovina: bolj fikcija kot znanost.« Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 61–70.

Kruse, Peter. »Stabilität – Instabilität – Multistabilität. Selbstorganisation und Selbstreferentialität in kognitiven Systemen.« DELFIN XI. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. 35–57.

Lüdeke, Roger; Greber, Erika. Intermedium Literatur. Beiträge zu einer Medientheorie der Literaturwissenschaft. Göttingen: Wallstein, 2004.

Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1984.

Nassehi, Armin. »Die Zeit des Textes. Zun Verhältnis von Kommunikation und Text.« Systemtheorie und Hermeneutik. Ur. Henk de Berg in Matthias Prangel. Tübingen: Francke Verlag, 1997. 47–68.

Parsons, Talcott. The System of Modern Societies. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971.

Perenič, Urška. Konstrukcija nacionalnega literarnega sistema z vidika empirične sistemske teorije: kulturno-politična društva in čitalnice. Doktorska disertacija. Ljubljana: FF, 2008.

– – –. »Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije – doslednost, odprtost, zanesljivost.« Primerjalna književnost. 31.2 (2008): 113–135.

Plumpe, Gerhard. Epochen moderner Literatur. Ein systemtheoretischer Entwurf. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995.

Rusch, Gebhard. Erkenntnis, Wissenschaft, Geschichte: von einem konstruktivistischen Standpunkt. Frankfurt: Suhrkamp, 1987.

– – –. »Literatur in der Gesellschaft.« Literaturwissenschaft und Systemtheorie. Ur. Siegfried J. Schmidt. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993. 170–193.

– – –. Systemtheorien in der germanistischen Literaturgeschichtsschreibung. Siegen: LUMIS-Schriften Bd. 38., 1994.

Schmidt, Siegfried J. »On Writing Histories of Literature. Some Remarks from a Constructivist Point of View.« Poetics. 14.3–4 (1985): 279–303.

– – –. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

Schwanitz, Dietrich. Systemtheorie und Literatur: ein neues Paradigma. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990.

Smith, Barbara. Belief and Resistance: Dynamics of Contemporary Intellectual Controversy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

Štuhec, Miran. »Naratološki vidik sodobnega slovenskega zgodovinopisja.« Razprave, razr. za filol. in lit. vede SAZU, 1997. 211–226.

Virk, Tomo. »Comparative Literature Versus Comparative Cultural Studies.« CLCWeb (Edmont.). 5.4 (2003). http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1202&context=clcweb.

Virk, Tomo. »Aporije literarne zgodovine danes.« Slavistična revija. 54.4 (2006): 811–831.

– – –. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

Werber, Niels. Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen Weltraumordnung. München: Carl Hanser, 2007.

– – –. Literatur als System. Zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1992.

Zwaan, Rolf A. Literary Comprehension: A Cognitive Approach. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamin, 1993.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave