Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst

  • Marko Juvan
Ključne besede: slovenska književnost, češka književnost, medbesedilnost, meddiskurzivnost, modernizem, antiutopija, umetni človek, družbeni angažma, Kosovel, Srečko, Čapek, Karel

Povzetek

V omembi in zgoščeni parafrazi Čapkove črnoutopične, znastvenofantastične drame RUR (1920) iz Kosovelove pesemske montaže »Kons« (1925) razbiramo modernistični medbesedilni zgled za angažirano kozmopolitsko zajetje kompleksne diskurzivne problematike. V njej se metafizično izročilo novoveškega racionalno-instrumentalnega, na moči utemeljenega odnosa do sveta in drugosti zgodovinsko aktualizira v družbenih in političnih navzkrižjih globaliziranega industrijskega kapitalizma, iz katerih so zrasla masovna prevratniška gibanja in totalitarni režimi, ki so evropsko civilizacijo pognali na rob propada.

Literatura

Borko, Božidar. »Literarni profil Karla Čapka«. Ljubljanski zvon 52 (1937): 145–151.

Bojtár, Endre. »The Avant-Garde in East-Central European Literature«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadephia: John Benjamins, 2004. 364–373.

Buriánek, František. Karel Čapek. Praga: Melantrich, 1978.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Pariz: Ed. du Seuil, 1999.

Čapek, Karel. Krakatit: roman. Prev. Ferdo Kozak. Ljubljana: Umetniška propaganda, 1929.

– – –. Pogovor s T. G. Masarykom. Prev. Janko Orožen. Ljubljana: Tiskarna Merkur, 1937.

– – –. R. U. R.: Rossum’s Universal Robots: kolektivna drama v treh dejanjih s predigro. Prev. Osip Šest. Ljubljana: Zvezna tiskarna, 1921.

– – –. Vojna s salamandri. Prev. Zdenka Škerlj Jerman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

– – –. Zakaj nisem komunist. Ljubljana, 1944.

Daemmrich, Horst S. in Ingrid G. Themen und Motive in der Literatur. 2. izd. Tübingen in Basel: Francke, 1995.

Frenzel, Elizabeth. Motive der Weltliteraur. 1. izd. Stuttgart: Kröner, 1976.

– – –. Stoffe der Weltliteratur. 10. izd. Stuttgart: Kröner, 2005.

Jary, David in Julia. Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins, 1991.

»Karel Čapek«. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 25. maj 2009. http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek [dostop 28. 5. 2009].

Klíma, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy: Život a dílo Karla Čapka. Praga: Academia, 2001.

Kosovel, Srečko. »Kons«. Zbrano delo 2. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974. 33.

– – –. »Mehanikom«. Zbrano delo 3/1. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977. 113–114.

Krasztev, Péter. »From Modernization to Modernist Culture«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam in Philadeplihia: John Benjamins, 2004. 332–348.

Lehár, Jan idr. Česká literatura od počátků k dnešku. Praga: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Moldanová, Dobrava. Česká literatura období avantgardy: 1918–1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002.

Ocvirk, Anton. »Opombe«. S. Kosovel. Zbrano delo 2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974. 553–718.

– – –. »Opombe«. S. Kosovel. Zbrano delo 3/2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977.

»R.U.R.«. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 19. maj 2009. https://en.wikipedia.org/wiki/R.U.R. [dostop 28. 5. 2009].

Steiner, Peter. The Deserts of Bohemia: Czech Fiction and Its Social Context. Ithaca: Cornell University Press, 2000.

Strohsová, Eva. »Karel Čapek«. Dějiny české literatury IV: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Ur. Jan Mukařovský idr. Praga: Victoria publishing, 1995. 586–605.

Šest, Osip. »Karel Čapek: R. U. R. « Gledališki list. Ljubljana: Udruženje gledaliških igralcev, Mestni odbor Ljubljane, 1922–23.

van Rinsum, Annemarie in Wolfgang. Lexikon literarischer Gestalten. 2. izd. Stuttgart: Kröner, 1993.

Urbančič, Boris. Slovensko-češki kulturni stiki. Ljubljana: Mladika, 1993.

Zourabichvili, François. Le vocabulaire de Deleuze. Pariz: Ellipses, 2003.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop