Sodobna slovenska literatura v kontekstu: med marginalnostjo in globalnostjo

  • Matevž Kos
Ključne besede: slovenska književnost, modernizem, postmodernizem, globalizacija, družbeni angažma, Blatnik, Andrej, Zupančič, Matjaž

Povzetek

Članek analizira strukturne premike v sodobni slovenski literaturi, vpeti v vzporedna procesa globalizacije na eni strani in marginalizacije na drugi. Razpravljanje poteka na dveh ravneh: literarnoestetski in kulturno- oz. političnozgodovinski.

Literatura

Beck, Ulrich. Kaj je globalizacija? Prev. Samo Krušič. Ljubljana: Krtina, 2003 (Knjižna zbirka Krt; 124).

Bertens, Hans. The Idea of the Postmodern: A History. London, New York: Routledge, 1995.

Bertens, Hans, in Fokkema, Douwe (ur.). International Postmodernism: Theory and Literary Practice. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997.

Fukuyama, Francis. The End of History and Last Man. New York: The Free Press, 1992.

Juvan, Marko. »Iz 80. v 90. leta: slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna država.« Jezik in slovstvo 40.1–2 (1995): 29–33.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Kos, Matevž. Fragmenti o celoti: Poskusi s slovenskim pesništvom. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

– – –. Prevzetnost in pristranost: Literarni spisi. Ljubljana: LUD Literatura, 1996.

Marx, Karl in Engels, Friedrich. O umetnosti in književnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1950.

Virk Tomo. »'Politični' (prozni) postmodernizem v nekaterih slovanskih literaturah.« Literatura in globalizacija. Ur. Miha Javornik. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006. 183–190.

– – –. Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave