Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski »avtor« in »interpret«

Avtorji

  • Vanesa Matajc

Ključne besede:

primerjalna literarna veda, svetovna književnost, Goethe, Johann Wolfgang von, globalizacija, kozmopolitizem, medliterarnost, nakazani avtor, Bartol, Vladimir

Povzetek

Kozmopolitizem primerjalne literarne vede zajema naravnanost k medliterarni dialoškosti (odprtosti k »drugosti«). Zahodni dostop do nje odpira Goethejev koncept svetovne književnosti. Literarni zgodovinar, sledeč modelu literarnosti, lahko s svojo retoriko sledi Boothovemu konceptu »nakazanega avtorja«. Medliterarnost in njenega »nakazanega interpreta« predstavljajo npr. Bartolov roman Alamut in njegove literarnozgodovinske interpretacije.

Literatura

Badiou, Alain. Mali priročnik o inestetiki. Prevedla Suzana Koncut. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004.

Bartol, Vladimir. Alamut. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.

Booth, Wayne C. Retorika pripovedne umetnosti. Prevedla Nada Grošelj. Ljubljana: LUD Literatura, 2005.

Burke, Sean. »The Responsibilities of the Writer.« Literary Theory and Criticism. Ur. Patricia Waugh. Oxford: Oxford University Press, 2006. 486–496.

Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Durham: Duke University Press, 1987.

Cassirer, Ernst. Filozofija razsvetljenstva. Prevedel Aleš Učakar. Ljubljana: Študentska založba, 1998. (Claritas)

Comparative Literature in the Age of Globalisation. Ur. Haun Saussy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Culler, Jonathan. »Comparative Literature, at Last.« Comparative Literature in the Age of Globalisation. 237–248.

Dović, Marijan. »Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in 'slovenski kulturni sindrom'.« Zgodovina in njeni literarni žanri. Ur. Vanesa Matajc, Gašper Troha. Primerjalna književnost 30. Posebna številka (2007): 71–90.

Gálik, Marian. »Interliterariness as a Concept in Comparative Literature.« Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. Ur. Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue University Press, 2003. 34–44.

Goethe, Johann Wolfgang. Werke. Hamburger Ausgabe. Bd 12: Schriften zur Kunst und Literatur, Maximen und Reflexionen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.

Greenblatt, Stephen. »Improvizacija moči.« Prevedla Maja Tančik. Poetika renesančne kulture; novi historizam. Ur. David Šporer. Zagreb: Disput, 2007. 251–296.

Hutcheon, Linda. »Comparative Literature: Congenitally Contrarian.« Comparative Literature in the Age of Globalisation. 224–229.

Juvan, Marko. »Alamut – enciklopedični roman.« Pogledi na Bartola. 91–104.

– – –. »Ideologije primerjalne književnosti.« Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar, Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2008. 57–92. (Studia Litteraria)

– – –. »On Literariness: From Post-Structuralism to Systems Theory.« Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. Ur. Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue University Press, 2003. 76–96.

Kos, Janko. »Težave z Bartolom.« Pogledi na Bartola. 9–52.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Machiavelli, Niccolò. Politika in morala. Ljubljana: Slovenska matica, 1990.

Matajc, Vanesa. »Historia philosophiae ancilla: исторический роман АламутFilologičeskie zametki. Vyp. 3 : mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Ur. T. I. Jerofejeva, Janez Vrečko. Perm, Ljubljana: Permskij gosudarstvennyj universitet, Univerza v Ljubljani (2004), zv. II. 34–53.

Matajc, Vanesa. »Ideological Blocks to the Reception of Existentialism in the Cultural and Political Context of Slovenia: The Case of Edvard Kocbek.« Interlitteraria 11 (2006), zv. II. 341–360.

Loomba, Ania. Colonialism/Post-Colonialism. London in New York: Routledge, 2000.

Man, Paul de. »Autobiography as De-Facement.« The Rhetoric of Romanticism. New York: Columbia University Press, 1984. 67–81.

Novak Popov, Irena. »Citat perzijske književnosti v Bartolovem romanu AlamutPogledi na Bartola. 53–66.

Paternu, Boris. »Vprašanje recepcije Bartolovega AlamutaPogledi na Bartola. 87–89.

Pelikan, Egon. Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem. Maribor: Založba Obzorja, 1997.

Pettersson, Anders. »Introduction: Concepts of Literature and Transcultural Literary History.« Literary History: Towards a Global Perspective. Vol. 1: Notions of Literature Across Times and Cultures. Ur. Anders Pettersson. Berlin in New York: Waltzer de Gruyter, 2006. 1–35.

Pogledi na Bartola. Ur. Igor Bratož. Ljubljana: Revija Literatura, 1991.

Rakar, Atilij. »Machiavelli in fenomenologija oblasti.« Niccolò Machiavelli. Politika in morala. Ljubljana: Slovenska matica, 1990. 229–282.

Riffaterre, Michel. »On the Complementarity of Comparative Literature and Cultural Studies.« Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Ur. Charles Bernheimer. Baltimore in London: The Johns Hopkins University Press, 1995. 66–73.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Zgodovina šestih pojmov. Prevedel Primož Čučnik. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007. (Studia Litteraria)

Prenosi

Objavljeno

2017-10-09

Številka

Rubrike

Tematski sklop