Pesništvo kot mimēsis v Aristotelovi Poetiki

  • Jera Marušič
Ključne besede: antična estetika, poetika, mimesis, Aristotel, Platon

Povzetek

V uvodnem poglavju Poetike Aristotel zagovarja tezo, da bistvena značilnost pesništva ni verz, pač pa mimēsis. Članek ima namen pokazati, da ta izhodiščna teza Aristotelove teorije pesništva ni nedvoumna, pa tudi ne neproblematična.

Literatura

Burnyeat, Myles F. »Culture and Society in Plato’s RepublicTanner Lectures on Human Values Vol. 20. Ur. G. B. Peterson. Salt Lake City: The University of Utah Press, 1999. 216–324.

Doležel, Lubomír. »Mimesis and Possible Worlds.« Poetics Today 9.3 Aspects of Literary Theory (1988): 475–496.

Gantar, Kajetan (prev.). Aristoteles: Poetika (druga, dop. izdaja). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Goodman, Nelson. Languages of Art (1968). Indianapolis: Hackett, 1976.

Gray, V. »Mimesis in Greek Historical Theory.« The American Journal of Philology 108.3 (jesen 1987): 467–486.

Halliwell, Stephen. The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts & Modern Problems. Princeton (N.J.) – Woodstock: Princeton University Press, 2002.

Kassel, R. (ur.). Aristotelis de Arte Poetica Liber (1965). Oxford: Clarendon Press, 1968 (popr. izdaja).

Ledda, G. »Verità e poesia nella Poetica di Aristotele.« Annali del Dipartimento di Filosofia. Università di Firenze 6 (1990): 3–57.

Marušič, Jera. Plato and the Poets. Epistemological, Ethical and Ontological Arguments in the Dialogues. Doktorska disertacija. Edinburg: University of Edinburgh, 2008.

Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press: 2006.

Russell, D. A. Criticism in Antiquity. London: Duckworth, 1981.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (elektronska izdaja). Ljubljana: DZS, 2000.

Objavljeno
2017-10-09