Antične korenine modernega avtorskega koncepta

  • Marijan Dović
Ključne besede: literarna teorija, antična estetika, starogrška književnost, rimska književnost, avtor, avtorstvo

Povzetek

Sodobna teoretska razpravljanja o »smrti« in morebitnem ponovnem »vstajenju« avtorja (od strukturalizma in psihoanalize do feminizma in postkolonialnih študij) večinoma merijo na model »romantičnega« avtorja kot iz sebe ustvarjajočega, originalnega genija (E. Young) in skritega »zakonodajalca sveta« (P. Shelley). Ni dvoma, da je ta model v temelju zaznamoval moderne evropske literature vse do 20. stoletja, ko ga je (literarna) teorija temeljito vzela v precep. Pri tem se je izkazalo, da so njegove korenine večplastne in vsaj deloma segajo k antični filozofiji in literaturi. Razprava skuša z revizijo filozofskih diskusij o avtorstvu (od Platona do Longinusa) in nekaterih grških in rimskih pesniških besedil (od Hezioda do Ovidija) raziskati, koliko in na kakšen način so poznejše izpeljave odvisne od antičnih. Poleg tega skuša ugotoviti, ali je razvoj modernega avtorja primerno pojasnjevati z linearno shemo, ki se razteza od na pol anonimnega rapsoda do samozaverovanega romantičnega genija. Predvsem za Ovidijevo ljubezensko liriko je značilna nenavadno visoka stopnja avtorske zavesti in igrive prisotnosti v tekstu, ki poenostavljeno razumevanje razvoja avtorskega koncepta v zgodovini zahodnih literatur postavlja pod vprašaj.

Literatura

Aristoteles. Poetika. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Antična poezija. Ur. Marko Marinčič. Ljubljana: DZS, 2002.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja.« Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–24.

Beker, Miroslav (ur.). Povijest književnih teorija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979.

Bennett, Andrew. The Author. London / New York: Routledge, 2005.

– – –. »The Idea of the Author.« Romanticism. Ur. Nicholas Roe. Oxford / New York: Oxford University Press, 2005. 654–664.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prev. Susan Emanuel. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Burke, Sean (ur.). Authorship: From Plato to the Postmodern. Edinburg: Edinburg University Press, 1995.

Caughie, John (ur.). Theories of Authorship. London / New York: Routledge, 1981.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

Foucault, Michel. »What Is an Author?« Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism. Ur. Josué V. Harari. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1979. 141–160.

Heziod. Teogonija. Dela in dnevi. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Homer. Odiseja. Prev. Anton Sovre. Ljubljana: Mihelač, 1991.

– – –. Iliada. Prev. Anton Sovre. Ljubljana: Mihelač, 1992.

Horacij. »Pismo o pesništvu.« O pesništvu. Prev. Anton Sovre in Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963. 74–89.

Katul. Prev. Fran Bradač, Kajetan Gantar idr. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Kocijančič, Gorazd. »Spremna besedila.« Platon. Zbrana dela I–II. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Lessig, Lawrence. Svobodna kultura. Prev. Polona Glavan. Ljubljana: Krtina, 2005.

Longinus. »O uzvišenom.« Povijest književnih teorija. Ur. Miroslav Beker. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979. 79–101.

Ovidij. Ljubezni. Prev. Marko Marinčič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

– – –. Metamorfoze. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

– – –. Umetnost ljubezni. Prev. Barbara Šega Čeh. Ljubljana: Modrijan, 2002.

– – –. Zdravila za ljubezen. Prev. Barbara Šega Čeh. Ljubljana: Modrijan, 2004.

Pindar. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980.

Platon. Zbrana dela I–II. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Predsokratiki. Ur. Anton Sovre. Ljubljana: Slovenska matica, 1946.

Propercij. Prev. Kajetan Gantar in Jože Mlinarič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Rose, Mark. Authors and Owners: The Invention of Copyright. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Saunders, Corinne; Jane Macnaughton (ur.). Madness and Creativity in Literature and Culture. Hampshire / New York: Palgrave Macmillan, 2005.

Soussloff, Catherine M. The Absolute Artist. The Historiography of a Concept. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Stillinger, Jack. Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Waugh, Patricia. »Creative Writers and Psychopathology: The Cultural Consolations of ‘The Wound and the Bow’ Thesis.« Madness and Creativity in Literature and Culture. Ur. Corinne Saunders in Jane Macnaughton. Hampshire / New York: Palgrave Macmillan, 2005. 177–193.

Objavljeno
2017-10-09