Drugost in vprašanje avtoritete

  • Jonathan L. Hart
Ključne besede: literatura in ideologija, zahodna kultura, ameriški staroselci, kulturni imperializem, drugost

Povzetek

Primerjave med kulturami odpirajo nove perspektive. Pričujoči članek je primerjalna razprava o Zahodnih Evropejcih, o tem, kako so se sporazumeli z drugostjo staroselcev Novega sveta in kako so kot avtorji problematizirali svojo lastno avtoriteto ter pogled na svet. Reprezentacija staroselcev je tema, ki se nenehno obnavlja. Ta reprezentacija in »prevod« sta pogosto vključevala tako premoč nad drugimi, »barbarskimi« kulturami – ali sporazumetje z njimi – kakor tudi dediščino tamkajšnje predhodne vladavine ali tekmeca. Problemi, kot so vprašanje pristnosti pričevanj, retorična pogodba med piscem in bralcem ter tipologija Starega in Novega sveta me zanimajo z vidika resnice in laži, o čemer se morajo pogoditi avtorji in bralci popotnih poročil. To imamo lahko za etnologijo branja ali za uporabo etnologije, da bi uvideli drugost znotraj njih ali med jazom in drugim dramatično tenzijo, kakršno so izkušali pisci in bralci nekoč in jo izkušajo danes.

Literatura

Columbus, Christopher. The Four Voyages of Columbus: A History in Eight Documents, Including Five by Christopher Columbus, in the Original Spanish, with English Translations. Ur. Cecil Jane. New York: Dover, 1988.

Eden, Richard. A treatyse of the newe India, with other new founde landes and Ilandes, as well eastwarde as westwarde, as they are knowen and found in these our dayes, after the descripcion of Sebastian Munster in his boke of universall Cosmographie: wherein the diligent reader my see the good successe and rewarde of noble and honeste enterpryses, by the which not only worldly ryches are obtayned, but also God is glorified, and the Christian fayth enlarged. Translated out of Latin into Englishe. By Rycharde Eden. London, 1553.

Elliott, J. H. »Cortés, Veláquez and Charles V.« Hernán Cortés. Letters from Mexico. Prev. Anthony Pagden. 1971. New Haven: Yale University Press, 1986.

– – –. The Old World and the New 1492–1650. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 19922.

Hakluyt, Richard. Discourse of Western Planting. London: Hakluyt Society, 1993.

Hart, Jonathan. »Images of the Native in Renaissance Encounter Narratives.« ARIEL 25 (oktober 1994): 55–76.

– – –. »Strategies of Promotion: Some Prefatory Matter of Oviedo, Thevet and Hakluyt.« Imagining Culture: Essays in Early Modern History and Literature. Ur. Jonathan Hart. New York: Garland, 1996. 73–94, 201–2.

– – –. Representing the New World. The English and French Uses of the Example of Spain. New York: Palgrave, 2001.

– – –. Contesting Empires: Opposition, Promotion, and Slavery. New York: Palgrave, Macmillan, 2005.

– – –. Comparing Empires: European Colonialism from Portuguese Expansion to the Spanish-American War. New York: Palgrave Macmillan, 2003, 20082.

Herodotus. Zgodbe. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Heywood, Colin. A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times. Cambridge: Polity, 2001.

Bartolomé Las Casas. Uničevanje Indijancev in evangelizacija. Celje: Mohorjeva družba, 1993.

Le Challeux, Nicolas. A true and perfect description, of the last voyage or nauigation, attempted by Capitaine Iohn Rybaut, deputie and generall for the French men, into Terra Florida, this yeare past. 1565. Truely sette forth by those that returned from thence, wherein are contayned things as lame[n]table to heare as they haue bene cruelly executed. London, 1566.

Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle. Ur. Charles-André Julien, René Herval in Théodore Beauchesne. Pariz, 1946.

»Letter by Pedro Vaz de Caminha to King Manuel Written from Porto Seguro of Vera Cruz The 1st of May 1500.« The Voyage of Pedro Álvares Cabral to Brazil and India from Contemporary Documents and Narratives. Ur. in prev. William Brooks Greenlee. London: Hakluyt Society, 1938.

Montaigne, Michel de. Les essais: reproduction typographique de l’exemplaire annoté par l’auteur et conservé à la bibliothèque de Bordeaux. Pariz, 1906–31.

– – –. Eseji. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960.

Pagden, Anthony. The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnography. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, nova izdaja 1986.

Pagden, Anthony. European Encounters with the New World: From Renaissance to Romanticism. New Haven: Yale University Press, 1993.

Ribault, Jean. Discovery of Terra Florida. Prev. Thomas Hacket. London, 1563.

Todorov, Tzvetan. The Conquest of America: The Question of the Other. Prev. Richard Howard. New York: Harper, 1984, 19922.

Voyages au Canada avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verranzano et Roberval. Ur. Charles-André Julien, René Herval in Théodore Beauchesne. Pariz, 1981.

Objavljeno
2017-10-09