Jaz je nekdo drug: subjekt pesmi v procesu, subjekt v procesu pesmi

  • Varja Balžalorsky
Ključne besede: literarna teorija, avtor, avtorstvo, poezija, avtorska funkcija, lirski subjekt

Povzetek

Prispevek tematizira transformativno moč pesemskega diskurza z navajanjem nekaterih (zgodovinskih) teoretičnih momentov, ki poezijo obravnavajo kot transformativno. Pri tem se osredotoča na avtorsko figuriran lirski subjekt, na postajanja pesemskega jaza kot drugega, obenem pa skuša namigniti na nekatere problemske točke za premislek o pojmu lirskega subjekta.

Literatura

Ashbery, John. Avtoportret v konveksnem ogledalu. Prev. P. Čučnik, V. Taufer, U. Zupan. Ljubljana: LUD Šerpa, 2004.

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Prev. D. Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

– – – Estetika in humanistične vede. Prev. H. Biffio et al. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

– – – Problemi poetike Dostojevskega. Prev. U. Zabukovec. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Balžalorsky, Varja. »Pogledi na subjektiviteto in govorca v trubadurski liriki.« Primerjalna književnost 30. 2 (2007) 67–94.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja.« Sodobna literarna teorija. Ur. A. Pogačnik. Prev. U. Grilc et al. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

– – – Le plaisir du texte. Pariz: Seuil, 1973.

Baudelaire, Charles. Œuvres complètes. Pariz: Gallimard, 1968. (Bibliothèque de la Pléiade)

Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale II. Pariz: Gallimard, 1974.

– – – Problemi splošne lingvistike I. Prev. I. Žagar in B. Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Bowie, Andrew. Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche. Manchester – New York: Manchester University Press, 2003 (1990).

Celan, Paul. Poemes. Prev. J. E. Jackson. Pariz: Corti, 2004.

Combe, Dominique. »La référence dédoublée.« Figures du sujet lyrique. Ur. D. Rabaté. Pariz: PUF, 1996. 39–63.

– – – Poésie et récit. Pariz: Corti, 1989.

Culler, Jonathan. Literarna teorija. Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.

Dauvois, Nathalie. Le sujet lyrique a la Renaissance. Pariz: Presses Universitaires de France, 2000.

Deguy, Michel. »Je-tu-il.« Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 287–297.

Deleuze, Gilles. Kaj je filozofija? Prev. S. Pelko. Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Derrrida, Jacques. Écriture et la différence. Pariz: Seuil, 1967.

Dessons, Gérard. Émile Benveniste, l’invention du discours. Pariz: In press, 2006.

Ducrot, Oswald. Le Dire et le Dit. Pariz: Minuit, 1989.

Eliot, Thomas Stearns. Iz pesmi, dram, esejev. Izbr., prev. in kom. V. Taufer. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977. (Nobelovci)

Foucault, Michel. »Kaj je avtor?« Sodobna literarna teorija. Ur. A. Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 25–40.

Frank, Manfred. L’Ultime raison du sujet. Prev. V. Zanetti. Arles: Actes Sud, 1988.

– – – Selbstbewusstseintheorien von Fichte bis Sartre. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993 (1991).

– – – The Subject and the Text: Essays on Literary Theory and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

– – – What is Neostructuralism? Prev. S. Wilke in R. Gray. Minneapolis: Universitiy of Minessota Press, 1989.

Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike. Prev. D. Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

Hamburger, Käte. Logika književnosti. Prev. S. Grubačić. Beograd: Nolit, 1976.

Hamon, Philippe. »Sujet lyrique et ironie.« Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 19–25.

Hegel, Georg Wilhem Friedrich. Estetika 3. Beograd: Kultura, 1970. 516–563.

Hölderlin, Friedrich. »Urtheil und Seyn (1795).« Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 26–27.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka. Prev. Alfred Leskovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Jenny, Laurent. »Fictions du moi et figuration du moi.« Figures du sujet lyrique. Ur. D. Rabaté. Pariz: PUF, 1996. 99–111.

Jesih, Milan. »V prvi osebi ednine.« Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije. Ur. M. Juvan in J. Kernev Štrajn. Primerjalna književnost 29. (posebna številka) (2006) 45–48.

Jovanovski, Alenka. »Razmerje med poezijo in filozofijo: Novalisove himne kot ilustracija.« Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije. Ur. M. Juvan in J. Kernev Štrajn. Primerjalna književnost 29. (posebna številka) (2006) 103–121.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. (Literarni leksikon 45)

– – – Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Kerbrat-Orecchioni, Christine. L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage. Pariz: A. Collin, 1980.

Kermauner, Taras. Obračun med vrati. Današnja slovenska dramatika 1. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000.

Klepec, Peter. Vznik subjekta. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2004.

Kos, Janko. Lirika. Ljubljana: DZS, 1993. (Literarni leksikon 39)

– – – Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

Kristeva, Julia. Révolution du langage poétique : l’avant-garde a la fin du XIXe siecele, Lautréamont et Mallarmé. Pariz : Seuil, 1985.

Lecointe, Jean. L’idéal et la différence. La perception de la personnalité littéraire a la Renaissance. Ženeva : Libraire Droz S. A., 1993.

Luján Atienza, Angel Luis. Pragmática del discurso lírico. Madrid: Arco Libros, S. A., 2005.

Mallarmé, Stéphane. Œuvres complètes. Pariz: Gallimard, 1970. (Bibliothèque de la Pléiade)

Markiewicz, Henrik. Nauka o književnosti. Prev. S. Subotin. Beograd: Nolit, 1974.

Meschonnic, Henri. La rime et la vie. Pariz: Gallimard, 2006 (1989). (Folio Essais)

– – – Critique du rythme : anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

– – – Politique du rythme : politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1989.

– – – »Le sujet comme récitatif et le continu du langage.« Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 13–17.

Michaux, Henri. Œuvres complètes I. Pariz: Gallimard, 1998. (Bibliothèque de la Pléiade)

Nerval, Gérard. Les Chimères. Pariz: Gallimard, 2005.

Nietzsche, Friedrich. Rojstvo tragedije iz duha glasbe. Ljubljana: Karantanija, 1995.

Novak, Boris. A. MOM. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007.

Novalis. Fichte Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

– – – Svet so sanje, sanje svet: Izbrano delo. Prev. in ur. Š. Vevar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. (Kondor)

Pessoa, Fernando. Psihotipija. Prev. M. Komelj in M. Medvešček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. (Kondor)

Rabaté, Dominique (ur.). Figures du sujet lyrique. Pariz: Presses Universitaires de France, 1996.

Ricoeur, Paul. Krog med pripovedjo in časovnostjo. Prev. S. Jerele. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2000. (Zbirka AUT; 12)

– – – La métaphore vive. Pariz : Seuil, 1975.

– – – Soi-même comme un autre. Pariz : Seuil, 1990.

Rimbaud, Arthur. Poésies. Une saison en enfer. Illuminations. Pariz: Gallimard, 1999 (1965). (Folio)

Rodriguez, Antonio. Le pacte lyrique. Configuration discursive et interaction affective. Sprimont: Mardaga, 2003.

Ronsard, Pierre. Œuvres complètes I. Pariz: Gallimard, 1993. (Bibliothèque de la Pléiade)

Sartre, Jean-Paul. »Conscience de soi et connaissance de soi.« Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 367–411.

Staiger, Emil. Les concepts fondamentaux de la poétique. Bruselj – Hambrug: Lebeer-Hossmann, 1990.

Stierle, Karlheinz. »Identité du discours et transgression lyrique.« Poétique 32 (1977): 422–440.

Valéry, Paul. Œuvres complètes I. Pariz: Gallimard, 1957. (Bibliothèque de la Pléiade)

Wellek, René. »La teoría de los géneros, la lírica y el Erlebnis.« Teorías sobre la Lírica. Ur. F. Cabo Aseguinolaza. Madrid: Arco Libros, S. L. 25–54.

Wolf, Werner. »The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation.« Theory into Poetry. Ur. E. Müller-Zettelmann in M. Rubik. Amsterdam – New York: Rodopi, 2005. 21–56.

Yeats, William Butler. Izbrano delo. Prev. V. Taufer. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983. (Nobelovci)

Objavljeno
2017-10-09