Avtor kot psihološka, intelektualna in nravstvena celota v slovenskem romanu zadnje tretjine 20. stoletja

  • Julija A. Sozina
Ključne besede: literarna teorija, avtor, avtorstvo, avtobiografska literatura, slovenski roman, 20. st.

Povzetek

V slovenskem romanu zadnje tretjine 20. stoletja prevladujejo literarni subjekti, ki so močno vezani na družbeno situacijo. Literatura namreč v prvi vrsti postavlja etično-moralno ogledalo družbi. S pomočjo literarnih likov v različnih slovenskih romanih, njihovih psiholoških, intelektualnih in nravstvenih stališč, se kažejo sodbe romanopisca kot glasnika nacionalnih usmeritev in popisovalca stanja v sodobni družbi. Avtorska volja je nujno povezana z aktom ustvarjanja pripovednega dela, v katerem avtor rešuje zase in za družbo pomembna nravstvena, zgodovinska in filozofska vprašanja. S pomočjo zasebnih zgodb in osebnih problemov v sodobnem romanu lahko torej raziskujemo razvoj celotne družbe in kulture v Sloveniji pred demokratičnimi spremembami s konca 80-ih let in ob krepitvi nacionalne države v začetku 90-ih.

Literatura

Bahtin, Mihail M. »Avtor in junak v estetski dejavnosti«. Prev. Aleksander Skaza in Ciril Stani. V: isti. Estetika in humanistične vede. Ur. Aleksander Skaza, prev. Helena Biffio idr. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

– – –. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. Sankt Peterburg: Азвука, 2000.

Kovačič, Lojze. Resničnost. Ljubljana: Mihelač, 1995.

Sozina, Julija A. »Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja«. Slavistična revija 2 (2002): 199–217.

Objavljeno
2017-10-09