Dinamika posredovalnih procesov v literaturi

  • Lučka Urbanija
Ključne besede: literarna teorija, medbesedilnost, literarni vpliv, literarna recepcija, tematologija

Povzetek

V članku bom na podlagi literarnih del, ki zaradi svoje vplivnosti učinkujejo kot avtoriteta in tako odpirajo nove medbesedilne odzive, obravnavala različne literarne procese produkcije in recepcije. Pri tem se bom posvetila raziskovanju pojmov »vpliva« in »medbesedilnosti«, hkrati pa tudi pojmu »literarne recepcije«, saj se povezuje z obema zgoraj navedenima pojmoma. – Tema, ki druži obravnavana literarna dela in njihova medbesedilna razmerja, je tema zla in krivde, s katero se srečujemo ob prebiranju Jobove knjige. V povezavi s tem bom izpostavila motiv greha in lik Satana. Poudarek bo na literaturi Thomasa Manna in Goethejevi dramski umetnini Faust. Obravnava teh del razkriva tudi historičnost pristopov, s katerimi se spopadamo ob njunem branju.

Literatura

Alighieri, Dante. Božanska komedija. Prev. Andrej Capuder. Celje: Mohorjeva družba, 2005.

Anz, Thomas. »Expressionismus.« Ur. Borchmeyer, Dieter in Žmegač, Viktor. Moderne Literatur in Grundbegriffen. Frankfurt ob Majni: Athenäum, 1987. 130–141.

Augustinus, Avrelij. Izpovedi. Prev. Anton Sovre. Celje: Mohorjeva družba, 1984.

Barthes, Roland. Retorika Starih – elementi semiologije. Prev. Močnik, Rastko in Skušek, Zoja. Ljubljana: ŠKUC: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990.

Bloom, Harold. Tesnoba vplivanja. Prev. Bratož, Igor. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (zbirka Labirinti), 1999.

Bürger, Peter. Vermittlung-Rezeption-Funktion. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1979.

Burrow, Colin. »Virgils, from Dante to Milton.« Ur. Martindale, Charles Anthony. The Cambridge Companion to Virgil. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 79–91.

Chevrel, Yves. Literarne raziskave in Stoffgeschichte: komparativistični predlogi. Ur. Smolej, Tone. Tematologija: izbrana poglavja. Ljubljana: Študentska založba, 2007. 15–25.

Clayton, Jay, Rothstein, Eric (ur.). Influence and Intertextuality in Literary History. Madison: Wisconsin Press, 1991.

Eror, Gvozden. Genetički vidovi inter(literarnosti). Beograd: Otkrovenje / Narodna knjiga, 2002.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Grilc, Uroš. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Prev. Vodušek, Božo in Vouk, Erika. Maribor: Obzorja, 1999.

Hasselbach, Karlheinz. Thomas Mann: Doktor Faustus: Interpretation. München: Oldenbourg Verlag GmbH, 1988.

Janko, Anton. »Razmišljanje o Goethejevem Faustu.« Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Maribor: Obzorja, 1999. 5– 46.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. Virk, Tomo. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (zbirka Labirinti), 1998.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000 (Literarni leksikon, 45).

– – –. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006 (zbirka Novi pristopi).

Križman, Mirko. Faustovi krogi: silnice komponent v Goethejevem Faustu. Maribor: Mariborska literarna družba, 2001.

Mann, Thomas. Doktor Faustus. Prev. Mihelič, Mira. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Milton, John. Izgubljeni raj. Prev. Strojan, Marjan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

Pattison, George. »Music, Madness and Mephistopheles: Art and Nihilism in Thomas Mann’s Doctor Faustus.« Ur. Jasper, David in Crowder, Colin. European Literature and Theology in the 20th Century: Ends of Time. New York: St. Martin’s Press, 1990. 1–14.

Pease, Donald E. »Author.« Ur. Lentricchia, Frank in McLaughin, Thomas. Critical Terms of Literary Study. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 105–117.

Pfister, Manfred. »How Postmodern Is Intertextuality?« Ur. Plett, Heinrich F. Intertextuality. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991.

Rajan, Tilottama. »Intertextuality and the Subject of Writing.« Ur. Clayton, Jay in Rothstein, Eric. Influence and Intertextuality in Literary History. Madison: Wisconsin Press, 1991. 61–74.

Wright, Terry R. The Genesis of Fiction. Modern Novelists as Biblical Interpreters. Wiltshire: Ashgate, 2007.

Ziolkowski, Theodor. The Sin of Knowledge. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2000.

Objavljeno
2017-10-09