Formiranje Kosovelovega konstruktivizma – spopad med kompozicijo in konstrukcijo

  • Janez Vrečko
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska umetnost, konstruktivizem, literarna avantgarda, Kosovel, Srečko, Černigoj, Avgust, Trst

Povzetek

Razprava analizira spor Kosovel – Černigoj, ki je izšel iz nesporazumov med Kandinskim in konstruktivisti na INHUK-u, se prenesel na spor med Kandinskim in Moholy-Nagyem na Bauhausu, od tu pa s Černigojevim prihodom v Ljubljano tudi na Kosovela. S pojmoma »kompozicija« in »konstrukcija« osvetljujemo Černigojevo ljubljansko razstavo in tržaški konstruktivistični ambient, ki ga je Kosovel že leta 1924–1925 konceptualno zasnoval v pesmi »Kalejdoskop« in formuliral s sintagmo: »metafizični materializem«. Spor med suprematizmom in konstruktivizmom, ki ga je razreševal že Lisicki, je doživel razrešitev tudi v Trstu leta 1927 s Stepančičevimi mobili in z Malevičevim Belim kvadratom, obešenim pod strop ambienta. To je pomenilo stik z izvori konstruktivizma, kar je Kosovel s svojimi konsi »x«, »y«, »z« itd. dosegel že leta 1924–1925. V tem duhu je bil tržaški konstruktivistični ambient tudi hommage umrlemu pesniku in teoretiku Kosovelu, saj je ta na področju literature s konsi dosegel to, česar Černigoju ni uspelo na likovnem področju.

Literatura

Černigoj, Avgust. »Grupa konstruktivistov v Trstu.« Tank 1½–3 (1927): 88–91.

– – –. »Intervju.« Opravil Peter Krečič. Sodobnost 2 (1985): 296–299.

– – –. »Moj pozdrav!« Tank 1½–3 (1927): 7.

– – –. »Moje delovanje v Julijski krajini.« Naš glas 5–7 (1926): 120.

– – –. »Nekrolog S. Kosovelu.« Naš glas 3–4 (1926): 58.

– – –. »Umetniška razstava v Trstu.« Učiteljski list 11 (1926).

– – –. »Vzhod in Zahod v umetnosti.« Učiteljski list 5 (1926).

Delak, Ferdo. »Avgust Černigoj.« Mladina 1 (1926/27): 20.

– – –. »Moderni oder.« Mladina 1 (1926/27): 83.

Gerlanc, Bogomil. »A. Černigoj o Srečku Kosovelu. Razgovor z Alfonzom Gspanom.« Literarni list, priloga revij Obala, Srečanja, Idrijski razgledi (1976): 3–4.

Gropius, Walter. »Manifesto of the Bauhaus.« Frank Whitford. Bauhaus. London: Thames & Hudson, 1995. 202.

Golubović, Vida. »Slovenačka avangarda/ruska avangarda.« Pojmovnik ruske avangarde V. Ur. Aleksandar Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1987. 221.

Grübel, Rainer: Russischer Konstruktivismus. Künstlerische Konzeptionen, literarische Theorie und kultureller Kontext. Wiesbaden: Otto Harasowitz, 1981. (Opera Slavica, Neue Folge 1).

Han-Mogomedov, S. O. »Pervaja tvorčeskaja organizacija pionerov dizajna – gruppa konstruktivistov INHUK-a 1921.« Hudožestvenniye problemy predmetno-prostranstvennoj sredy (zbornik). Moskva, 1978. 1–8.

Hansen-Löve, Aege A. »Faktura, fakturnost.« Pojmovnik ruske avangarde I. Ur. Aleksandar Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1984. 17.

Kosovel, Srečko. Zbrano delo I–III. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946–1977.

– – –. Integrali 26’. Ur. in uvod napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967; 1984 (2. izd.); 1995 (3.izd.).

Krečič, Peter. Avgust Černigoj. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1980.

Lisicki, El. K. und Pangeometrie. Europa Almanach. Potsdam, 1925.

Melihar, Stane. »Nove kulturne smernice.« Zapiski delavsko kmečke matice. Ljubljana, 1925. 48.

Nürenberg, Willi. »An das Bauhaus, Dessau, Pismo na Bauhaus.« Tank 3 (1927): 88–89.

Rickey,, George. Constructivism. Origins and Evolution. New York, 1995. 18.

Rojc, Tatjana. Dragi Srečko = Mon cher ami: Neobjavljena pisma Srečku Kosovelu. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2007.

Roter Černigoj, Thea. »Ruska nova umetnost.« Naš glas (1926): 5–7.

Schaumann, Gerhard. Russische Literatur im Überblick. Leipzig: Philipp Reclam, 1974.

Vrečko, Janez. »’Gibljiva filozofija’ prostora in konsi.« Dialogi 45.10 (2009): 16–36.

– – –. »Svetlobno-prostorska modulacija konsov in Moholy-Nagy.« Dialogi 46. 1–2 (2010): 22–31.

– – –. »Tatlin, Lisicki in Kosovel.« Primerjalna književnost 32.1 (2009): 67–84.

Willet, John. The New Sobriety 1917–1933. Art and Politics in the Weimar Period. London: Thames & Hudson, 1978.

Zadova, Larisa A. Suche und Eksperiment: aus der Geschichte der Russischen und Sowietischen Kunst 1910–1919. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1978.

Zadravec, Franc. Srečko Kosovel 1904–1926. Koper: Lipa; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1986.

Zamjatin, Jevgenij. O sintetizmu. Moskva, 1922.

Živadinov, Dragan. Tržaški konstruktivistični ambient. Ljubljana: Galerija ŠKUC, 2009.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave