Foucaultovi pogledi na literaturo

  • Alen Širca
Ključne besede: literatura in filozofija, Foucault, Michel, strukturalizem, literarna fikcija, avtorstvo

Povzetek

Razprava tematizira Foucaultova razmišljanja o literaturi v kontekstu njegove misli, ki je razdeljena v štiri faze. Temeljna ugotovitev je, da Foucault v arheološki in genealoški fazi, se pravi od konca šestdesetih let naprej, v literaturi ne vidi več prostora emancipacije in transgresije, ampak samo še dispozitiv oblastne moči oziroma ideološki aparat »buržoazije«.

Literatura

Agamben, Giorgio. Che cos’è un dispositivo? Rim: Nottetempo, 2006.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja.« Sodobna literarna teorija. Zbornik. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

de Certeau, Michel. »Le noire soleil du langage : Michel Foucault.« Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Pariz: Gallimard, 2002. 152–173.

Deleuze, Gilles. Foucault. Pariz: Les Éditions de Minuits, 1986.

Dolar, Mladen: »Spremna beseda.« Vednost – oblast – subjekt. Michel Foucault. Ljubljana: Krt, 1991. vii–xxxv.

Dreyfus, Hubert L. in Rabinow, Paul. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Second Edition, With an Afterword by and Interview with Michel Foucault. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.

During, Simon. Foucault and Literature. Towards a Genealogy of Writing. London in New York: Routledge, 1992.

Foucault, Michel. Dits et écrits I: 1954–1975. Pariz: Gallimard, 2001.

– – –. Dits et écrits II: 1976–1988. Pariz: Gallimard, 2001.

– – –. »Kaj je avtor?« Sodobna literarna teorija. Zbornik. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 25–40.

– – –. Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines. Pariz: Gallimard, 1966.

– – –. To ni pipa. Prev. Uroš Grilc in Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 9–42.

– – –. Vednost – oblast – subjekt. Izbr. in ur. Mladen Dolar. Prev. Boris Čibej et al. Ljubljana: Krt, 1991.

– – –. Zgodovina norosti v času klasicizma. Prev. Zdenka Erbežnik. Ljubljana: *cf., 1998.

– – –. Zgodovina seksualnosti. 2, Uporaba ugodij. Prev. Brane Mozetič. Ljubljana: ŠKUC, 1998. (Lamda 11).

– – –. Zgodovina seksualnosti. 3, Skrb zase. Prev. Brane Mozetič. Ljubljana: ŠKUC, 1993. (Lambda 2).

– – –. Življenje in prakse svobode. Izbrani spisi. Izbr. in ur. Jelica Šumič Riha. Prev. Jelka Kernev Štrajn et al. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

Frank, Manfred. »Zum Diskursbegriff bei Foucault.« Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Ur. Jürgen Fohrmann in Harro Müller. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1988. 25–44.

Freundlieb, Dieter. »Foucault and the Study of Literature.« Poetics Today 16.2 (1995): 301–344.

Geisenhanslüke, Achim. Einführung in die Literaturtheorie. Von der Hermeneutik zur Medienwissenschaft. 4. pregl. izd. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. (Einführungen Germanistik).

Lešnik, Bogdan. »Fragmenti o norosti, seksualnosti in sebi.« Zgodovina norosti v času klasicizma. Michel Foucault. Prev. Zdenka Erbežnik. Ljubljana: *cf., 1998. 249–281.

Matajc, Vanesa. »Novi historizem: kompleksna interakcija v poetiki kulture.« Literatura 17 (2005): 81–108.

Močnik, Rastko. »Spremna beseda.« Nadzorovanje in kaznovanje. Michel Foucault. Ljubljana: Delavska enotnost, 1984. 307–324.

O’Leary, Timothy. »Foucault’s Turn from Literature.« Continental Philosophy Review 41 (2008): 89–110.

Revel, Judith. Le vocaublaire de Foucault. Pariz: Ellipses Édition, 2002.

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: DZS, 1989. (Literarni leksikon 35).

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Razprave