Narativni in metaforični diskurz v biografskih esejih

  • Péter Hajdu
Ključne besede: biografski esej, literarna zgodovina, metafora, Mikszáth, Kálmán

Povzetek

Biografski esej je narativno in diskurzivno besedilo. Razprava obravnava razmerje med narativnimi in retoričnimi elementi v biografskih esejih, ki jih je napisal Kálmán Mikszáth (1847–1910) kot uvodne študije v zbirko knjig, ki je izhajala med letoma 1904 in 1912 ter vsebovala reprezentativni izbor madžarskih romanov v 60-ih zvezkih. Mikszáth je napisal kar 28 uvodnih esejev, za katere je značilno ostro nasprotje med preprosto pripovedjo in vmesnimi analitičnimi odlomki. To nasprotje si lahko razložimo s tradicijo klasične retorike (narratio mora biti preprosta) ali z različnimi metodami spoznavanja (narativizacija vs. metafora). Toda biografska predstavitev mora bralce tudi zabavati; če ni pripovedi, ki bi v njih vzbudila zanimanje, potem jim ponuja nekaj užitka vsaj nezaustavljiva lepota tropov. – Razprava analizira antitetične strukture Mikszáthovega literarnega vrednotenja, ki se včasih končajo s sintezo, pogosteje pa težijo k nekakšni ohlapnosti. Literarnost nekaterih avtorjevih esejev je opisana z različnimi tropi, in razprava – ki sicer ne ponuja izpopolnjene tipologije tropov v obravnavanih besedilih – se osredotoča na nekaj primerov, ki jih analizira s stališča nakazane ideologije. Dokaj pogoste so gastronomske metafore, skozi prozopopoijo maternega jezika pa se lahko včasih prikrade tudi erotična metaforika.

Literatura

Derrida, Jacques. “White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy.” Trans. F. C. T. Moore. New Literary History 6 (1974): 5–74.

Hesse, Douglas. “A Boundary Zone: First-Person Short Stories and Narrative Essays.” Short Story Theory at a Crossroads. Ed. Susan Lohafer and Jo Ellyn Clarey. Baton Rouge: Louisiana State UP, 1989. 85–105.

Mikszáth, Kálmán. “Baksay Sándor. 1832–.” Sándor Baksay. Pusztai találkozás. Patak banya. Budapest: Franklin Társulat, 1907. v–viii.

– – –. “Előszó.” Tárcák, karcolatok (1869–1910). Mikszáth Kálmán művei 15. Coll. and ed. Mátyás Domokos. Budapest: Magyar Helikon, 1970. 384–389.

– – –. “Herczeg Ferencz. 1863–.” Ferenc Herczeg. Pogányok. Budapest: Franklin Társulat, 1905. v–viii.

– – –. “Jósika Miklós.” Tárcák, karcolatok (1869–1910). Mikszáth Kálmán művei 15. Coll. and ed. Mátyás Domokos. Budapest: Magyar Helikon, 1970. 601–605.

– – –. “Kemény Zsigmond. 1814–1875.” Zsigmond Kemény. A rajongók. Budapest: Franklin Társulat, 1904. v–viii.

– – –. Tárcák, karcolatok (1869–1910). Mikszáth Kálmán művei 15. Coll. and ed. Mátyás Domokos. Budapest: Magyar Helikon, 1970.

Németh, G. Béla. Türelmetlen és késlekedő félszázad. Budapest: Szépirodalmi, 1971.

Quintilian. The Institutio Oratio of Quintilian. Trans. Harold Edgeworth Butler. London: W. Heinemann, 1920.

Stierle, Karl-Heinz. “Story as Exemplum – Exemplum as Story: On the Pragmatics and Poetics of Narrative Texts.” Trans. David Wilson. Short Story Theory at a Crossroad. Ed. Susan Lohafer and Jo Ellyn Clarey. Baton Rouge: Louisiana State UP, 1989. 15–43.

Objavljeno
2017-10-09
Rubrike
Tematski sklop