Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu

  • Marijan Dović
Ključne besede: literarni sistem, literarno posredništvo, založništvo, knjižni trg, urednik, uredniška politika

Povzetek

Razprava obravnava vlogo knjižnega urednika kot ključno posredniško funkcijo v literarnem sistemu. Začrtati skuša kompleksno omrežje dejavnikov oziroma omejitev, ki vplivajo na urednikovo literarnoposredniško delovanje. Podrobneje so obravnavane tri skupine takšnih dejavnikov: ekonomski, politično-ideološki in mreženjski.

Literatura

Bennett, Andrew. The Author. London, New York: Routledge, 2005.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prev. Susan Emanuel. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Chartier, Roger. Pisanje in brisanje. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2008.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

– – –. »Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki?« V: Literatura in cenzura (ur. Marijan Dović). Primerjalna književnost 31 (2008, pos. št.): 9–20.

Glas, Frank de. »Authors’ Oeuvres as the Backbone of Publishers’ Lists: Studying the Literary Publishing House after Bourdieu.« Poetics 25 (1998): 379–397.

Grilc, Uroš. »Knjiga v presečišču javnega in zasebnega: primeri Francije, Finske, Hrvaške in Slovenije.« Knjižnica 50.4 (2006): 49–80.

Janssen, Susanne. »Side-Roads to Success: The Effect of Sideline Activities on the Status of Writers.« Poetics 25.5 (1998): 265–280.

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.

– – –. Od katedrale do palačinke: Tisk, branje in znanje v digitalni družbi. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Lessig, Lawrence. Svobodna kultura. Prev. Polona Glavan. Ljubljana: Krtina, 2005.

Neubauer, John. »Publishing and Censorship. Introduction.« V: Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (ur.). History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Zv. III: The Making and Remaking of Literary Institutions. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 39–61.

Nooy, Wouter de. »Social Networks and Classification in Literature.« Poetics 20.5–6 (1990): 507–537.

Rose, Mark. Authors and Owners: The Invention of Copyright. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Sapiro, Gisèle. »The Literary Field Between the State and the Market.« Poetics 31.4–5 (2003): 441–464.

Schmidt, Siegfried J. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

St Clair, William. »Following Up the Reading Nation.« The Cambridge History of the Book in Britain, vol. VI, 1830–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 704–735.

– – –. »The Political Economy of Reading.« http://es.sas.ac.uk/Publications/johncoffin/stclair.pdf. (Dostop 24. 6. 2009.)

– – –. The Reading Nation in the Romantic Period. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Statistični letopis 2009. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2009. http://www.stat.si/letopis. (Dostop 24. 6. 2009.)

Verdaasdonk, Hugo. »The Influence of Certain Socio-Economic Factors on the Composition of the Literary Programs of Large Dutch Publishing Houses.« Poetics 14.6 (1985): 575–608.

– – –. »Literary Magazines as Media for Publishing Literary Texts.« Poetics 18.1–2 (1989): 215–232.

Objavljeno
2017-10-11