Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro?

  • Darko Dolinar
Ključne besede: literarno posredništvo, uredništvo, knjigotrštvo, uredniška politika, bralec, branje, literarni sistem, knjižna selekcija

Povzetek

Ob vprašanju »kdo izbira?« ponavadi najprej pomislimo na bralca, soočenega z obsežnim naborom raznovrstnih tekstov, ki se mu ponujajo v branje, in si prizadevamo rekonstruirati, razumeti ali razložiti njegove interne izbirne mehanizme in postopke hkrati z zunanjimi instancami, ki v večji ali manjši meri sodelujejo pri tem. Toda izbiranje se ne dogaja samo na območju, ki ga prekrivajo študije recepcije in bralčevega odziva, temveč je na različne načine prisotno v celotnem krogu literarne komunikacije od produkcije prek distribucije do recepcije. Ta spis oriše nekatere ključne točke tega problemskega sklopa, predvsem posredniško funkcijo med ponudbo in izbiro, ter jih ilustrira s posameznimi značilnimi primeri iz slovenskega založništva in knjigotrštva v minulih desetletjih ter med t. i. tranzicijo v kapitalistično tržno gospodarstvo, predvsem s primeri knjig, ki po široki branosti in prodajni uspešnosti znatno odstopajo od normalnega stanja.

Literatura

Anon. »Nesmrtna Angelika«. Delo 14. 9. 2009: 24.

Anon. The World of Angelique – The Official Website Celebrating for Anne Golon’s Historical Novels. http://www.worldofangelique.com. (Dostop 1. april 2010.)

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Studia litteraria).

Hladnik, Miran. Trivialna literatura. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, DZS, 1983 (Literarni leksikon 21).

Kocijan, Gregor. Knjiga in bralci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1974.

Kocijan, Gregor (idr.). Knjiga in bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje RS ZSS (idr.), 1980.

– – –. Knjiga in bralci III. Ljubljana: Kulturna skupnost Slovenije (idr.), 1985.

– – –. Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 (BiblioThecaria 5).

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 (BiblioThecaria 3).

– – –. Od katedrale do palačinke. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Munda, Jože, in Grum, Martin. Bibliografija Cankarjeve založbe 1945–1994. I. Bibliografija Cankarjeve založbe 1945–1974 in Slovenskega knjižnega zavoda 1945–1956. II. Bibliografija Cankarjeve založbe 1975–1994. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Rugelj, Samo (ur.). Zgubljeno v prodaji. Sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige. Ljubljana: Umco, 2005 (Premiera 42).

– – –. Slovenska knjiga včeraj in jutri. Osem pogledov na pomen domače knjige. Ljubljana: Umco, 2007 (Premiera 62).

Rupel, Dimitrij. Literarna sociologija. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, DZS, 1982 (Literarni leksikon 18).

Slovenska bibliografija 1945–. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1948–.

Smolej, Tone, in Stanovnik, Majda. Anton Ocvirk. Ljubljana: Nova revija, 2007.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2003.

Statistični letopis Republike Slovenije. Ljubljana: Zavod za statistiko, 1953–; od 1994 tudi na CD-ROM. Spletna izdaja: http://www.stat.si/letopis.

Štefančič, Marcel. »‘Živi nevarno, prikrito in hitro’«: umrl je Tone Svetina (1925–1998), avtor Ukane, edinega slovenskega partizanskega vesterna«. Mladina 16 (21. 4. 1998): 47.

Objavljeno
2017-10-11