Splošni skepticizem v umetnosti

  • Maja Breznik
Ključne besede: kulturno posredništvo, umetniški postopek, umetnostne institucije, skupina OHO, avtorstvo

Povzetek

Prispevek govori o umetnostnem postopku nasploh in o sodobnem umetnostnem postopku z »anti-umetninami«, ki je vpeljal pogoje za »splošni skepticizem« v umetnosti. Vprašanje »Kdo izbere?« v tem kontekstu zadeva umetnostne institucije, ki bedijo nad reprodukcijo umetnostnega sistema kljub odporu »anti-umetniške« produkcije.

Literatura

Barthes, Roland. Camera lucida: zapiski o fotografiji. Ljubljana: ŠKUC, ZIFF, 1992.

– – –. »Smrt avtorja«. Sodobna literarna teorija. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

Benjamin, Walter. »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati«. Benjamin. Izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998. 145–176.

Breznik, Maja. Kultura danajskih darov. Ljubljana: Založba Sophia. 2009.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Stanford: Stanford UP, 1992.

Edelman, Bernard. Le droit saisi par la photographie. Pariz: Flammarion, 2001 [1973].

Goody, Jack. The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge: Cambridge UP, 1989.

Habjan, Jernej. Janus, Prokrust, Bahtin: kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Kramberger, Taja. Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma. Koper: Annales, 2007.

Kržan, Marko. »V. N. Vološinov in teorija dejavne govorice«. V. N. Vološinov. Marksizem in filozofija jezika. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. 223–247.

Lloyd, Geoffrey E. R. Magic, Reason and Experience: Studies in the Origins and Development of Greek Science. Cambridge: Cambridge UP, 1979.

Macherey, Pierre. »Nekaj temeljnih konceptov«. Louis Althusser idr. Ideologija in estetski učinek. Ur. Zoja Skušek Močnik. Ljubljana: CZ, 1980. 143–235.

Močnik, Rastko. Extravagantia. Ljubljana: Studia humanitatis, 1993.

– – –. »Izpeljava poezije OHO«. Problemi XXV.277 (1987): 62–63.

– – –. Veselje v gledanju. Ljubljana: Založba /*cf., 2007.

Rotar, Drago Braco. Odbiranje iz preteklosti. Koper: Annales, 2007.

Šalamun, Tomaž. Namen pelerine. Ljubljana: samozaložba, 1968.

Vološinov, Valentin Nikolajevič. Marksizem in filozofija jezika. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

Objavljeno
2017-10-11