Politike branj/Politike diseminacije

  • Jola Škulj
Ključne besede: uredniška politika, literarno polje, semiosfera, Bourdieu, Pierre, Lotman, Jurij Mihajlovič

Povzetek

Politike branj in politike diseminacije literature je mogoče premisliti na ozadju ustroja njenih stvarnih vezi, kot jih pojmuje Bourdieujeva ideja literarnega polja ali Lotmanova misel o delovanju semiosfere. Pogled na Bourdieujevo idejo literarnega polja in njegov položaj znotraj kulturnega ustvarjanja je soočen s semiotskim pristopom k literaturi in s semiotskimi premisleki literarno zgodovinskih dejstev, ki so implicitno komparativistična v pravem pomenu besede.

Literatura

Bourdieu, Pierre. »The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed«. Poetics 12 (1983): 311–356.

– – –. »The Field of Power, Literary Field and Habitus«. The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. Ur. in uvod Randal Johnson. New York: Columbia University Press; London: Polity Press, 1993. 161–175.

– – –. »Principles for a Sociology of Cultural Works«. The Field of Cultural Production. 176–191.

– – –. »The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods«. The Field of Cultural Production. 74–111.

de Glas, Frank. »Authors’ Oeuvres as the Backbone of Publishers’ Lists: Studying the Literary Publishing House after Bourdieu«. Poetics 25 (1998): 379–397.

– – –. »The Usability of Richard Peterson’s ‘Production of Culture’. Concept for the Study of Publishers’ Lists«. http://www.let.uu.nl/~Frank.deGlas/personal/FdG%20SHARP2008.pdf (31. 8. 2009).

Lizardo, Omar, in Sara Skiles. »Highbrow Omnivorousness on the Small Screen? Cultural Industry Systems and Patterns of Cultural Choice in Europe«. Poetics 37 (2009): 1–23.

Lotman, Yuri M. »The Semiosphere«. Soviet Psychology 27 (1989): 40–61. (V ruščini 1984.)

Lotman, Jurij Mihajlovič. Znotraj mislečih svetov. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006.

Peterson, Richard A. »Six Constraints on the Production of Literary Works«. Poetics 14 (1985): 45–67.

– – –. »Changing Representation of Status Through Taste Displays: An Introduction«. Poetics 25 (1997): 71–73.

– – –. »Problems in Comparative Research: The Example of Omnivorousness«. Poetics 33 (2005): 257–282.

Peterson, Richard A., in Roger M. Kern. »Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore«. American Sociological Review 61 (1996): 900–907.

Pogrebin, Robin. »Saving Federal Arts Funds: Selling Culture as an Economic Force«. New York Times, 15. 2. 2009.

Objavljeno
2017-10-11