O literaturi drugače

  • Vid Snoj
Ključne besede: literarna veda, literatura in religija, literatura in filozofija, pesništvo, fikcija, prozopopoija

Povzetek

Članek odpira postsekularno perspektivo na literarno vedo in v njej opozarja na to, kar se literarni vedi izmika – na prvotno enotnost religije, filozofije in pesništva oziroma literature. Vprašanje o njihovem medsebojnem razmerju potem obrne navznoter, v notranjost literature same, in v njeni intimi kot to, kar si deli z religijo in filozofijo, odkriva vero/verjetje in mišljenje.

Literatura

Auerbach, Erich. Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Averincev, Sergej S. Atene e Gerusalemme. Contrapposizione e incontro di due principi creativi. Rim: Donzelli editore, 1994.

Bahtin, Mihail M. Problemi poetike Dostojevskega. Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja«. Sodobna literarna teorija. Zbornik. Ur. Aleš Pogačnik. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

Bowra, Cecil M. Pindar. Oxford: Oxford University Press, 1964.

Brod, Max. »Der Dichter Franz Kafka«. Die neue Rundschau 11 (1921): 1210–1216.

Cavarocchi Arbib, Marina. »Jüdische Motive in Kafkas Aphorismen.« Franz Kafka und das Judentum. Ur. Karl Erich Grözinger, Stéphane Mosès in Hans Dieter Zimmermann. Frankfurt ob Majni: Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1987. 122–146.

Cioran, Emil. O nevšečnosti biti rojen. Padec v čas / O nevšečnosti biti rojen. Prev. Aleš Berger. Ljubljana: Študentska založba, 1998. 127–292.

Dolar, Mladen. Prozopopeja. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2006.

Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike. Od srede devetnajstega do srede dvajsetega stoletja. Prev. Darko Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

von Goethe, Johann Wolfgang. Werke. 12. zv.: Kunst und Literatur. Ur. Erich Trunz. München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 1998.

Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy. 1. zv.: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.

Heidegger, Martin. Nietzsche. 1. zv. Pfullingen: Verlag Günther Neske, 1961. 83–84.

– – –. »Der Weg zur Sprache«. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Neske, 1990 (9. izdaja, 1. izdaja 1959). 239–268.

– – –. »Pot do govorice«. Na poti do govorice. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: Slovenska matica, 1995. 255–287.

– – –. »Spomin«. Razjasnjenja ob Hölderlinovem pesništvu. Prev. Aleš Košar. Ljubljana: Nova revija, 2001. 75–138.

Kafka, Franz. Briefe 1902–1924. Ur. Max Brod. Frankfurt ob Majni: Fischer Taschenbuch Verlag, 1975.

– – –. »Aphorismen«. Gesammelte Werke in zwölf Bänden. 6. zv.: Beim Bau der chinesischen Mauer und andere Schriften aus dem Nachlass. Ur. Hand-Gerd Koch. Frankfurt ob Majni: Fischer Taschenbuch Verlag, 1994. 228–248.

– – –. »Motrenja o grehu, upanju, trpljenju in resnični poti«. Prev. Vid Snoj. Literatura 10.81 (1998): 74–90.

Kingsley, Peter. In the Dark Places of Wisdom. Inverness, California: The Golden Sufi Center, 1999.

– – –. Reality. Inverness, California: The Golden Sufi Center, 2003.

Kocijančič, Gorazd. »Mistika in poezija«. Razbitje. Sedem radikalnih esejev. Ljubljana: Študentska založba, 2009. 170–185.

Lacoue-Labarthe, Philippe. La poesie come expérience. Pariz: Christian Bourgois Éditeur, 1986.

Lukács, Georg. Teorija romana. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Milbank, John. Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason. Oxford: Blackwell, 1990.

Neschke-Hentschke, Ada B. »Griechischer Mythos: Versuch einer idealtypischen Beschreibung«. Zeitschrift für philosophische Forschung 37 (1983): 119–128.

Nietzsche, Friedrich. Volja do moči. Poskus prevrednotenja vseh vrednot. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Snoj, Vid. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

Steiner, George. Grammars of Creation. New Haven in London: Yale University Press, 2001.

Širca, Alen. »Literarna ’soteriologija’.« Nova revija 28.330–332 (2009): 278–292.

Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2007.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave