Literarnost, ponovno

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: literarna veda, pripovedna struktura, literarnost

Povzetek

V literarnem besedilu je literarnost osrednja, določujoča in bistvena lastnost, v neliterarnem pa vzporedna, obrobna ali netipična poteza. Literarnost je namreč presečišče različnih lastnosti in procesov, vzpostavljeno v razmerju med besedilom in sobesedilom. Je premična kategorija, sestavljena iz znotrajbesedilne in zunajbesedilne literarnosti; v prvo spadajo bolj ali manj stalne lastnosti literarnega besedila, kot so destruktivna konstrukcija, univerzalnost v singularnosti, polisemičnost, avtoreferencialnost in fikcijskost. Drugo, zunajbesedilno literarnost, pa sooblikujejo naslednji procesi: literarna pogodba, kompetenca, intenca in empatija ter literarno vrednotenje.

Literatura

Antologija konkretne in vizualne poezije. Ur. Denis Poniž. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. (Knjižnica Kondor).

Aristoteles. Poetika. (Prevedel, uvod in opombe napisal Kajetan Gantar). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Baldick, Chris. Concise Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP, 1990.

Biti, Vladimir. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

Mc Cormick, Peter. »Literary Fictions and Philosophical Theories: The Possible-Worlds Story«. Fiction Updated. Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Ur. Calin-Andrei Mihailescu, Walid Hamarneh. Toronto in Buffalo: Toronto Press, 1990. 48–61.

Corti, Maria. Principi della comunicazione letteraria. Milano: Bompi, 1976.

Culler, Jonathan. Literarna teorija. Zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2008.

– – –. The Literary in Theory. Stanford: Stanford UP, 2007.

Dekoven, Marianne. »The Literary as Activity in Postmodernity.« The Question of Literature. The Place of the Literary in Contemporary Theory. Ur. Elizabeth Beamont Bissell. Manchester in New York: Manchester UP, 2002. 105–126.

Doležel, Lubomir. Poetika zapada. Poglavlja iz istraživačke tradicije. Sarajevo: Svjetlost, 1991.

– – –. »Umetničke sveze: mimezis i mogući svetovi.« Književna reč 32.270 (1986): 20–38.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

– – –. Slovenski pisatelj. Razvoj literarnega ustvarjalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

Eco, Umberto. Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana: LUD Literatura, 1999.

García-Berrio, Antonio. A Theory of the Literary Text: Research in the Text Theory. Untersuchungen zur Textheorie (zv. 17). Berlin in New York: Walter de Gruyter, 1992.

Genette, Gérard. Fikcija i dikcija. Zagreb: Ceres, 2002. (Biblioteka Contemplatio universalis).

Gombrich, Ernst Hans. »Sind eben alles Menschen gewesen? Zum Kulturrelativismus in den Geistwissenschaften.« Akten des VII. Internationalen Germanisten - Kongresses. Ansprachen Plenarvorträge. Ur. A. Schove. Tübingen, 1986. 17–28.

Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure. Encyclopedia of Narrative Theory. New York: Routledge, 2008.

Jakobson, Roman. Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta, 1978.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006. (Zbirka Novi pristopi).

– – –. »Vprašanje o literarnosti – nekaj uvodnih opažanj.« Slavistična revija 45.1–2 (1997): 207–223.

– – –. »Vprašanje o literarnosti.« Vezi besedila. Študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. (Zbirka Novi pristopi). 27–46.

Kamuf, Peggy. »Fiction and the Experience of the Other.« The Question of Literature. The Place of the Literary in Contemporary Theory. Ur. Elizabeth Beamont Bissell. Manchester in New York: Manchester UP, 2002. 156–174.

Knapp, Steven. Literary Interest: The Limits of Anti-Formalism. Cambridge: Cambridge UP, 1993.

Lamarque, Peter. Fictional Points of View. Ithaca in London: Cornwell UP, 1996.

R. Makaryk, Irena. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms. Toronto: University of Toronto Press, 1997.

Marx, Karl; Engels, Friedrich. Komunistični manifest. Ljubljana: Sanje, 2009.

G. Pavel, Thomas. Fikcijski svetovi. Ljubljana: LUD Literatura, 2008. (Zbirka Labirinti).

Nussbaum, Marta. Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life. Boston: Beacon, 1995.

Rusch, Gebhard. »Fiktionalisierung als Element von Medienhandlungsstrategien.« Literaturwissenschaft als Wisssenschaft über Fiktionalität. Studia Poetica 10. Ur. C. Oberwagner Scholz. Szeged, 1997. 123–138.

Simpson, David. The Academic Postmodern and the Rule of Literature: A Report on Half-Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Šlibar, Neva. Rundum Literatur I. Der literarische Tekst. Ljubljana: FF, Znanstvena založba, 2009.

– – –. »Sedmero tujosti literature – ali: o nelagodju v/ob literaturi, literatura kot tujost, drugost in drugačnost.« Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine in metode, zbornik Obdobja 25. Ur. B. Vogel Krakar. Ljubljana: FF, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008. 15–37.

Virk, Tomo. »Literarnost in etika. Družbena vloga literature in literarne vede danes.« Literatura 20.209 (2008): 98–116.

– – –. »Zakaj je književnost pomembna?« Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine in metode, zbornik Obdobja 25. Ur. B. Krakar Vogel. Ljubljana: FF, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008. 3–15.

Zupan Sosič, Alojzija. »Kvaliteta ali uspešnost literature.« Radijska oddaja Arsov logos (24. 11. 2009). http://tvslo.si/predvajaj/alojzija-zupan-sosic-kvaliteta-ali-uspesnost-literature/ava2.51254398.

– – –. »Petelinji zajtrk, knjižna in filmska uspešnica.« 44. SSJLK – zbornik predavanj. Ur. M. Pezdirc Bartol. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2008.

– – –. Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman. Maribor: Litera, 2006.

Wales, Katie. A Dictionary of Stylistics. London: Longman, 1989.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave