Pesniške, mentalne in druge podobe

  • Darja Pavlič
Ključne besede: literatura, podobje, pesniške podobe, mentalne podobe, zaznavanje, metafora

Povzetek

Prispevek se, potem ko na kratko oriše rabo različnih zbirnih pojmov za metafore, komparacije, simbole in druga pesniška sredstva, ukvarja z razmerjem med pesniškimi in mentalnimi podobami, razišče pa tudi prvotni pomen izraza »podoba«.

Literatura

Aristotel. O duši. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

– – –. Poetika. Ljubljana: CZ, 1982.

Bachelard, Gaston. La poétique de l’espace. Pariz: Presses universitaires de France, 1957.

Blumenberg, Hans. »Paradigmen zu einer Metaphorologie«. Theorie der Metapher. Ur. Anselm Haverkamp. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.

Cuddon, John Anthony. Dictionary of Literary Terms. London: Andre Deutsch, 1979.

Dauzat, Albert idr. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. Pariz: Libraire Larousse, 1968.

Findlater, Andrew, ur. Chambers’s Etymological Dictionary. Edinburg: W. & R. Chambers, 1948.

Frazer, Ray. »The Origin of the Term ’Image’«. English Literary History 27 (1960).

Friedrich, Wolf Hartmut in Killy, Walther. Literatur. II/1. (Das Fischer Lexikon). Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 1965.

Furbank, P. N. Reflections on the Word “Image”. London: Secker & Warburg, 1970.

Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1972 (3. izdaja).

Kalan, Valentin. »Aristotelov magistrale o življenju in duši«. O duši. Aristotel. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1989.

Le Guern, Michel. Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Pariz: Larousse, 1973.

Lewis, C. Day. The Poetic Image. London: Jonathan Cape, 1953.

Mitchell, W. J. T. »What Is an Image?« NLH 3 (1984).

Moreau, François. L’image littéraire. Pariz: SEDES, 1982.

Ocvirk, Anton. Pesniška podoba. Ljubljana: SAZU in DZS, 1982. (Literarni leksikon 16).

Onions, C. T., ur. The Oxford Dictionary of English Etimology. Oxford: Oxford UP, 1966.

Pavlič, Darja. Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor: Slavistično društvo, 2003.

– – –. »Pesniško podobje v poeziji Otona Župančiča, Antona Vodnika in Srečka Kosovela«. Primerjalna književnost 20.1 (1997): 43–62.

Richards, I. A. Filozofija retorike. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, 1988.

Sartre, Jean-Paul. L’imaginaire. Pariz: Gallimard, 1940.

Spurgeon, Caroline. Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us. Cambridge: Cambridge UP, 1935, 1977 (8. ponatis).

Stanovnik, Majda. Angloameriške smeri v 20. stoletju. Ljubljana: SAZU in DZS, 1980. (Literarni leksikon 8).

Šklovski, Viktor. Theorie der Prosa. Frankfurt: Fischer Verlag, 1966.

Šutić, Miloslav, ur. Pesnička slika. Beograd: Nolit, 1978.

Todorov, Tzvetan. Théories du symbole. Pariz: Édition du Seuil, 1977.

Tye, Michel. The Imagery Debate. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991.

Walde, A. in Hofmann, J. B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1938.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave