Prestopanje bregov literarnega lika: Faust in Spengler

  • Seta Knop
Ključne besede: filozofija kulture, Spengler, Oswald, nemška književnost, Faust, faustovstvo

Povzetek

Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako je Oswald Spengler v razvpitem delu Zaton Zahoda iz Goethejevega Fausta kot literarnega lika izpeljal faustovstvo kot temeljno potezo zahodnega človeka, ki hoče v svojem nenasitnem stremljenju preseči vse meje, in ga – v neposrednem navezovanju na Nietzscheja – postavil v nasprotje s pojmom apoliničnega.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Spengler nach dem Untergang«. Kulturkritik und Gesellschaft. Prismen (Gesammelte Schriften, zv. 10). Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1977. 47–70.

Cooper, David E. »Reactionary Modernism and Self-Conscious Myth«. Myth and the Making of Modernity. Ur. Michael Bell in Peter Poellner. Amsterdam: Rodopi, 1998. [99]–113.

Mann, Thomas. Doktor Faustus. Prev. M. Mihelič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1970. (Sto romanov; 49).

Rosenberg, Alfred. Der Mythus des 20. Jahrhunderts: eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München: Hoheneichen-Verlag, 1941.

Spengler, Oswald. Der Mensch und die Technik. München: C. H. Beck, 1931.

– – –. Untergang des Abendlandes. München: C. H. Beck, 1927.

– – –. Zaton Zahoda. I. del. Oris morfologije svetovne zgodovine. Prev. K. Sedmak in A. Leskovec. Ljubljana: Slovenska matica, 2009.

Thurnher, Rainer. »Oswald Spengler: njegova filozofija povijesti i njezine političko-ideološke implikacije«. Propast Zapada I. Oswald Spengler. Zagreb: Demetra, 1998. XIII–XXX.

Wyss, Beat. Hegel’s Art History and the Critique of Modernity. Cambridge: Cambridge UP, 2008.

Objavljeno
2017-10-11
Rubrike
Razprave