Dva vzorca poezije: Srečko Kosovel in Julian Przyboś

  • Bożena Tokarz
Ključne besede: slovenska poezija, poljska poezija, Kosovel, Srečko, Przyboś, Julian, literarna estetika, primerjalne študije

Povzetek

Ko je resničnost vstopila v umetnost, je modificirala umetnikove nazore, njegov odnos do tvarine, funkcije umetnosti ter ustvarjalčeve vloge in mesta v njej.Za Kosovela in za Przybośa je predstavljala estetski, etični in antropološki izziv, posledično sta se iz njega izoblikovala dva modela angažirane poezije: partnerske in avtonomne.

Literatura

Bielik-Robson, Agata. Inna nowoczesność. Krakov: Uniwersitas, 2000.

Gazda, Grzegorz. Słownik europejskich kierunków i grup literackich. Varšava: PWN, 2000.

Kosovel, Srečko. Man in a Magic Square: Poems. Uvid in izbor J. Vrečko. Prev. N. Kocjančič Pokorn et al. Tolmin: Myra Locatelli; Ljubljana: Mobitel, 2004.

– – –. Zbrano delo I. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946.

– – –. Zbrano delo II. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1974.

– – –. Zbrano delo III. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977.

Kwiatkowski, Jerzy. Świat poetycki Juliana Przybosia. Varšava: PIW, 1972.

Michalski, Kazimierz. Heidegger i filozofia współczesna. Varšava: PIW, 1978.

Ocvirk, Anton. »Srečko Kosovel in konstruktivizem.« S. Kosovel. Integrali ’26. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Od awangardy do postmodernizmu. Ur. G. Dziamski. Varšava: Instytut Kultury, 1996.

Peiper, Tadeusz. Tędy. Nowe usta. Krakov: Wydawnictwo Literackie, 1972.

Przyboś, Julian. Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Uvod E. Balcerzan. Izbor E. Balcerzan i A. Legeżyńska. Vroclav: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Vrečko, Janez. Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor: Založba Obzorja, 1986.

Tokarz, Bożena. Między destrukcją a konstrukcją. Katovice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

Turowski, Andrzej. Budowniczowie świata. Krakov: Universitas, 2000. 247–248.

Zadravec, Franc. Srečko Kosovel 1900–1926. Koper–Trst: Založba Lipa in Založništvo tržaškega tiska, 1986.

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Tematski sklop