Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja

  • Matevž Kos
Ključne besede: literatura in politika, slovenska književnost, slovenski pisatelji, Kocbek, Edvard, družbena vloga, slovenska literarna zgodovina, Omerza, Igor, Hribar, Tine, Inkret, Andrej, literarna recepcija

Povzetek

Članek analizira najnovejše obravnave življenjske usode Edvarda Kocbeka in njegovega opusa. Ustavlja se ob štirih takšnih primerih oziroma aktualizacijah: monografijah Igorja Omerze, Tineta Hribarja in Andreja Inkreta ter gledališki uprizoritvi dramskega teksta Pot v Jajce. Posebno pozornost posveča Kocbekovi politični misli in recepciji nekaterih njenih glavnih poudarkov pri obravnavanih avtorjih.

Literatura

Kocbek, Edvard. Dnevnik 1949. Izvirni rokopis za tisk pripravil Mihael Glavan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.

– – –. Dnevnik 1951. Izvirni rokopis za tisk pripravil Mihael Glavan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001.

– – –. »Pismo Francetu Koblarju 15. 10. 1935.« Kriza revije Dom in svet leta 1937. Zbornik dokumentov. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 364–365.

– – –. »Premišljevanje o Španiji.« Kriza revije Dom in svet leta 1937. Zbornik dokumentov. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 155–174.

– – –. Zbrano delo 2. Uredil in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

– – –. Zbrano delo 4. Besedilo pripravil in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: Litera, 2008. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

– – –. Zbrano delo 6. Besedilo pripravil in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: DZS, 1996. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Badiou, Alain. 20. stoletje. Prevedla Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005. (Zbirka Analecta).

Borovnik, Silvija. »Pripovedna proza.« Pogačnik, Jože et al.: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001. 145–202.

Furet, François. Minule iluzije. Esej o komunistični ideji 20. stoletja. Prevedla Božidar Pahor in Stane Ivanc. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1998. (Premiki).

Horvat, Sebastijan; Kopač, Andreja; Lampič, Eva Nina: Pot v Jajce. Gledališki scenarij za uprizoritev po motivih dramskega besedila Iva Svetine: Pasijon po Edvardu Kocbeku. 5. verzija [2009; tipkopis].

Hribar, Tine. Ena je groza. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

Inkret, Andrej. In stoletje bo zardelo. Kocbek, življenje in delo. Ljubljana: Modrijan, 2011.

Juvan, Marko. Imaginarij krsta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije. Ljubljana: Literatura, 1990. (Zbirka Novi pristopi).

Komelj, Miklavž. Kako misliti partizansko umetnost? Ljubljana: Založba/*cf, 2009.

Kos, Janko. »Edvard Kocbek, politika in cerkev.« Razpr., Razr. filol. lit. vede 18 (2005): 29–43.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003. (Razprave in eseji; 51).

Ogrin, Matija. »Površje in žarišče krize Doma in sveta leta 1937.« Kriza revije Dom in svet leta 1937. Zbornik dokumentov. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 427–450.

Omerza, Igor. Edvard Kocbek, osebni dosje št. 584. Ljubljana: Založba Karantanija, 2010.

Nietzsche, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra. Knjiga za vse in za nikogar. Prevedel Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1984. (2. izdaja; Filozofska knjižnica; 15)

Paternu, Boris. »’Domišljija naj prevzame oblast!’« Razpr., Razr. filol. lit. vede 18 (2005): 9–16.

Pirjevec, Dušan. »Dnevnik in spominjanja.« Nova revija V/45 (1986): 7–63.

Snoj, Vid. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: Založba ZRC, ZC SAZU, 2005 (Studia litteraria).

Objavljeno
2017-10-16
Rubrike
Razprave