Arheologija afekta: branje, zgodovina in spol

  • Karin Littau
Ključne besede: zgodovina branja, bralne navade, ženske, literarno izkustvo, afektivno branje, Emma Bovary

Povzetek

Literarna zgodovina je polna zgodb o branju kot o globoko afektivnem izkustvu. Zakaj veljajo v naši dobi taki odzivi za trivialne? In zakaj dandanes povezujemo afektivno branje skoraj samo z bralkami?

Literatura

Aristotel. Politika. Prev. Matej Hriberšek. Ljubljana: GV Založba, 2010.

Berggren, Anne G. »Reading Like a Woman«. Reading Sites. Social Difference and Reader Response. Ur. Patrocinio P. Schweickart in Elizabeth Flynn. New York: MLA, 2004. 166–188.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Prev. Richard Nice. London: Routledge, 1984.

Cixous, Hélène. »Coming to Writing« and Other Essays. Ur. Deborah Jenson, prev. Sarah Cornell idr. Cambridge (MA): Harvard Universtiy Press, 1991.

– – –. Reading with Clarice Lispector. Prev. Verena Andermatt Conley. Minneapolis: Universtiy of Minnesota Press, 1990.

Cixous, Hélène, in Mireille Calle-Gruber. Hélène Cixous Rootprints: Memory and Life Writing. Prev. Eric Prenowitz. London: Routledge, 1997.

Coleridge, Samuel Taylor. The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge II: Lectures 1808–1819: On Literature. Ur. R. A. Foakes. Princeton: Princeton University Press, 1987.

Feather, John. A History of British Publishing. London: Routledge, 1988.

Felski, Rita. The Gender of Modernity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

– – –. Literature After Feminism. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Flaubert, Gustave. Gospa Bovaryjeva [1857]. Prev. Vladimir Levstik, pregled in redakcija prevoda Nada Barbarič. Ljubljana: DZS, 2005.

Gorgias. »Hvalnica Heleni«. Prev. Jelena Isak Kres. Znameniti govori. Ur. Igor Antič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 30–32.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Kant, Immanuel. Kritika razsodne moči [1790]. Prev. Rado Riha. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Littau, Karin. Theories of Reading: Books, Bodies and Bibliomania. Cambridge: Polity, 2006.

Lodge, David. Working with Structuralism: Essays and Reviews on Nineteenth and Twentieth-Century Literature. London: ARK Paperbacks, 1982.

Lloyd, Genevieve. The Man of Reason. »Male« & »Female« in Western Philosophy. London: Routledge, 1993.

Longinus. »On the Sublime«. Classical Literary Criticism. Prev. Penelope Murray in T. S. Dorsch. Harmondsworth: Penguin, 2000. 113–166.

Martin, Henry-Jean. The History and Power of Writing. Prev. Lydia G. Cochrane. Chicago: Chicago University Press, 1994.

Nietzsche, Friedrich. Volja do moči: poskus prevrednotenja vseh vrednot (Iz zapuščine 1884/88) [1887/1888]. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Novalis. »On Women and Femininity« [1795–1796]. Theory as Practice: A Critical Anthology of Early German Romantic Writings. Ur. Jochen Schulte-Sasse idr. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 382–390.

Platon. »Ion«; »Država«. Zbrana dela. 1. zv. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 956–967; 990–1252.

The Practice and Representation of Reading in England. Ur. James Raven, Helen Small in Naomi Tadmor. Cambridge: Cambridge UP, 1996.

Radway, Janice. A Feeling for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.

– – –. Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature, with a New Introduction by the Author. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991.

Ransom, John Crowe. The World’s Body. Port Washington, N. Y.: Kennikat Press, 1938.

Richardson, Ward Benjamin. »The Health of Mind«. Longman Magazine 14 (1889): 145–163.

Schiller, Friedrich. »O patetičnem« [1793]; »O tragiški umetnosti« [1792]. Schiller, Spisi o etiki in estetiki. Prev. Jure Simoniti. Ljubljana: Krtina, 2005. 55–76; 109–127.

Shand, A. Innes. »Contemporary Literature, VII: Readers«. Blackwood’s Magazine 126 (1879): 235–256.

Wimsatt, W. K., in Monroe Beardsley. »The Affective Fallacy«. Wimsatt, The Verbal Icon: Studies in Meaning of Poetry. Lexington: University of Kentucky Press, 1954. 21–39.

Wollstonecraft, Mary. Zagovor pravic ženske ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih. Prev. Borut Cajnko, Marjan Šimenc in Lenca Bogovič. Ljubljana: Krt, 1993.

Objavljeno
2017-10-16