Knjižnica in bralec na Kranjskem (1670–1870) in slovenska literarna zgodovina

  • Tone Smolej
Ključne besede: zgodovina branja, Slovenija, 19. stol., knjižnice, bralna kultura

Povzetek

Prvi del članka se ukvarja s pogledi na zasebne knjižnice plemstva in pomembnejših pisateljev v slovenski literarni in zgodovinski vedi. Drugi del članka pa raziskuje protokole izposoj v ljubljanski Licejski knjižnici v 19. stoletju.

Literatura

Bibliotheca Valvasoriana. Katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: Mladinska knjiga; Zagreb: Nacionalna i sveučiliščna knjižnica, 1995.

Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus. Ms 667. NUK Rz.

Catalogus librorum qui nundinis labacensibus autumnalibus in officina libraria Joannis Baptistae Mayr venales prostant, 1678. Faksimilirana izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

Čop, Matija. Pisma Matija Čopa 1. Ur. Janko Kos; prev. Anton Slodnjak s sodelovanjem Brede Slodnjakove. Ljubljana: SAZU, 1986.

Čopov zapuščinski akt [Adam, Lucijan. Knjižnica Matije Čopa: diplomska naloga. Ljubljana, 1998].

Dular, Anja. »Knjižnica knezoškofa Karla Janeza Herbersteina«. Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power. Ur. Maja Lozar Štamcar. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010. 259–278.

– – –. »Valvasorjeva knjižnica«. Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človeškega življenja in smrti. The Theatre of Human Life and Death. Ur. Maja Lozar Štamcar in Maja Žvanut. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. 259–268.

– – –. Živeti od knjig. Zgodovina knjigotržništva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: ZZDS, 2002.

Erste Fortsetzung des Verzeichnis von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro 180 zu haben sind. Laibach: Johann Friedrich Eger, 1785. NMS, sig 8282/2.

Fortsetzung des Verzeichniß von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro 180 zu haben sind. Laibach: Johann Friedrich Eger, 1788. NMS, sig 8282/4.

Intelligenz-Blatt zur Laibacher Zeitung (27. 11. 1847).

Jurčič, Josip. Deseti brat. Zbrano delo 3. Ur. Mirko Rupel. Ljubljana: DZS, 1965. 139–371.

Kidrič, France. »Čop, Matija«. Slovenski biografski leksikon 1. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925. 97–109.

– – –. »Herberstein, Karel Janez«. Slovenski biografski leksikon 1. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925. 303–313.

– – –. Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica, 1929–1938.

Kos, Janko. Matija Čop. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979.

– – –. Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: DZS, 1970.

Levec, Fran. Pisma I. Ur. Francè Bernik. Ljubljana: SAZU, 1967.

– – –. »Spomini o Josipi Jurčiču«. Ljubljanski zvon 8 (1888): 418–442.

Levstik, Fran. »Popotovanje iz Litije do Čateža«. Levstik, Zbrano delo 4. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: DZS, 1954. 9–35.

Lukan, Walter. Jernej Kopitar (1780–1844) in evropska znanost v zrcalu njegove zasebne knjižnice. Vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

Ocvirk, Anton. Teorija primerjalne literarne zgodovine. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1936.

Protokoll der entlenthen Werke. NUK Rz.

Štuhec, Marko. Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995.

Trdina, Janez. »Spomini 1«. Zbrano delo 1. Ur. Janez Logar. Ljubljana: DZS, 1946. 7–251.

Verlaß der Fürst. Bischöff. Karl Graf von Herbersteinisch. Verlaß Bücher mit den Schäzungs-Preißen. Laibach: Johann Friedrich Eger, 1788. NMS, sig. 1788.

Verzeichniß derjenigen Büchern, welche bei Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, nebst vielen andern, aus Theilen der Wissenschaften, zu haben sind. Laibach: Johann Friedrich Eger, 1789. NMS, sig 8282/5.

Verzeichniß derjenigen Büchern, welche bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach um die billigste Preise zu bekommen sind. Laibach: gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften, 1783. NMS sig. 8282/1.

Zarnik, Valentin. »Maščevanje osode«. Slovenski glasnik 8 (1862): 355–367, 373–402.

– – –. »Slovenski Nikodem«. Novice (1867): 320, 329–330, 336–337, 346–347, 373–375, 380–381, 388–389, 396–397, 403–404, 411–412, 420–421, 429; (1868): 4–5, 51–52, 60–61.

Zweyte Fortsetzung des Verzeichniß von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro 180 zu haben sind. Laibach: Johann Friedrich Eger, 1787. NMS, sig 8282/3.

Žigon, Avgust. Zapuščinski akt Prešernov. Ljubljana: Kleinmayer & Bamberg, 1904.

Objavljeno
2017-10-16