Strukture in konteksti literarnega branja Svetega pisma

  • Jože Krašovec
Ključne besede: Sveto pismo, svetopisemska literatura, primerjalno branje, semantika, stilistika, literarni kontekst, versko-kulturni kontekst

Povzetek

Članek odpira temeljno vprašanje razmerja med vsebino in literarno obliko v okviru primerjalnega raziskovanja svetopisemske literature in išče odgovore na vprašanje, kako specifični hebrejski duhovno-kulturni kontekst določa podobnosti in razlike med literaturo starega Bližnjega vzhoda in antične Grčije ter Svetega pisma Stare in Nove zaveze na lingvistični, semantični in stilistični ravni.

Literatura

Abraham, William J. Canon and Criterion in Christian Theology: From the Fathers to Feminism. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Alter, Robert in Frank Kermode, ur. The Literary Guide to the Bible. London: Collins. 1987.

Avsenik Nabergoj, Irena. Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: Motiv Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. (Kultura). Prva verzija v angleščini (2009).

– – –. Literarne vrste in zvrsti: Stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Barr, James. The Semantics of Biblical Language. Oxford: Oxford University Press, 1961.

Cassuto, Umberto. The Goddess Anath: Canaanite Epics of the Patriarchal Age. Iz hebrejščine prevedel Israel Abrahams. Jeruzalem: Magnes Press, Hebrew University, 1971.

Chateaubriand, François-René de. Génie du christianisme ou beautés de la religion chrétienne. Uredil Maurice Regard. Pariz: Éditions Gallimard, 1978. (Bibliothèque de la Pléiade).

Fewell, Dann Nolan, ur. Reading Between Texts: Intertextuality and the Hebrew Bible. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1992.

Fisher, Loren R. Ras Shamra Parallels, I–III. Roma: Pontificium Institutum Biblicum, 1972–1981. (Analecta Orientalia 49–51).

Gabel, John B., Charles B. Wheeler in Anthony D. York. The Bible as Literature: An Introduction. New York/Oxford: Oxford University Press, 1986, 1996.

Harris, Scott L. Proverbs 1–9: A Study of Inner-Biblical Interpretation. Atlanta, GA: Scholars Press, 1996.

Jasper, David in Stephen Brickett, ur. The Bible and Literature: A Reader. Oxford/Malden, MA/Carlton: Blackwell, 1999.

Krašovec, Jože. Der Merismus im Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen. Rim: Biblical Institute Press, 1977. (Biblica et Orientalia 33).

– – –. Antithetic Structure in Biblical Hebrew Poetry. Leiden: E. J. Brill, 1984. (Supplements to Vetus Testamentum 35).

– – –. Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi. Celje: Mohorjeva družba, 1998. Tudi francoska izdaja (1988).

– – –. Nagrada, kazen in odpuščanje: Mišljenje in verovanje starega Izraela v luči grških in sodobnih pogledov. Ljubljana: SAZU, 1999. (Dela 53).Tudi angleška izdaja (1999).

Mayes, Andrew David Hastings, ur. Text in Context: Essays by Members of the Society for Old Testament Study. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Norton, David. A History of the Bible as Literature, I–II. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Parker, Simon B. The Pre-Biblical Narrative Tradition: Essays on the Ugaritic Poems Keret and Aqhat. Atlanta, GA: Scholars Press, 1989.

Snoj, Vid. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. (Studia litteraria).

Sveto pismo: Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja. Ur. Jože Krašovec. Ljubljana: Teološka fakulteta/Družina, 2010.

Wright, Terry R. The Genesis of Fiction: Modern Novelists as Biblical Interpreters. Aldershot/Barlington, VT: Ashgate, 2007.

Objavljeno
2017-10-16