Svetovna književnost na Kranjskem: transfer romantičnega svetovljanstva in oblikovanje nacionalne literature

  • Marko Juvan
Ključne besede: svetovna književnost, slovenska književnost, romantika, romantično svetovljanstvo, narodna gibanja, kulturni transfer, Čop, Matija, Prešeren, France, Schlegel, August Wilhelm, Friedrich, Goethe, Johann Wolfgang

Povzetek

Matija Čop in France Prešeren sta v letih 1828–35, ko je Goethe v evropsko javnost uvajal svojo idejo svetovne književnosti, na Slovenskem izpeljala zapleten proces kulturnega transfera schleglovskega romantičnega svetovljanstva. Na ta način sta porajajočo se in periferno slovensko književnost, vpeto v narodno gibanje, hotela utemeljiti v univerzalnosti estetskega humanizma in jo prek navezav na repertoarje evropskih književnih tradicij od antike do romantike vzpostaviti kot moderno klasiko na svetovni ravni. Čop in Prešeren sta udejanjala Goethejevo idejo svetovne književnosti, ne da bi ta pojem uporabljala. Obstaja pa velika verjetnost, da se je Čop seznanil tudi z Goethejevimi prvimi opazkami o Weltliteratur.

Literatura

Bouterwek, Friedrich. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des Dreizehnten Jahrhunderts. 1. zv. Göttingen: Johann Friedrich Röwer, 1801.

Cohen, Deborah in Maura O'Connor, ur. Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective. New York in London: Routledge, 2004.

Čop, Matija. Pisma in spisi. Ur. Janko Kos, prev. Janko Moder. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.

– – –. Pisma Matija Čopa. 1. zv. Ur. Anton Slodnjak in Janko Kos. Ljubljana: SAZU, 1986.

Čelakovský, František L. »Kraginska literatura.« Časopis Českého museum 6 (1832): 443–454.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton, NJ: Princeton Univeristy Press, 2003.

Eckermann, Johann Peter. Pogovori z Goethejem. Prev. Josip Vidmar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.

Goethe, Johann W. Goethes Werke in Zwölf Bänden. 11. zv.: Schriften zu Kunst und Literatur. Berlin in Weimar: Aufbau-Verlag, 1974.

– – –. (Über) Kunst und Alterthum von Goethe. 6. knjiga, 1. zv. Stuttgart: Cotta, 1827.

Hermannsthal, Franz Hermann von. »Dem Andenken des […] Mathias Zhóp.« Illyrisches Blatt (18. 6. 1835): 113.

Hroch, Miroslav. »From National Movement to the Fully-Formed Nation.« New Left Review 1.198 (1993): 3–20.

Juvan, Marko. »Dialogi med ’mišljenjem’ in ’pesništvom’ in teoretsko-literarni hibridi«. Primerjalna književnost 29.Posebna številka (2006): 9–26.

– – –. »Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57–91.

– – –. Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt itn.: Peter Lang, 2011.

– – –. »Romanticism and National Poets on the Margins of Europe: Prešeren and Hallgrímsson.« Referat na 4. kongresu REELC/ENCLS, Literary Dislocations, Skopje in Ohrid, 1.–3. september, 2011. http://vefir.hi.is/culturalsaints/?page_id=188

– – –. »Svetovni literarni sistem.« Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181–212.

Kaelble, Hartmut in Jürgen Schriewer, ur. Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, Geschicts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt in New York: Campus Verlag, 2003.

Kidrič, France. Prešéren: 1800–1838: življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1938.

– – –. »Matija Čop« [1925]. Kidrič, Izbrani spisi. 2. zv. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1978. 147–164.

Koch, Manfred. Weimarer Weltbewohner: Zur Genese von Goethes Begriff ’Weltliteratut’. Tübingen: Niemeyer, 2002.

Kos, Janko. Matija Čop. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979.

– – –. Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970.

– – –. »Uvod. Opombe.« Pisma Matija Čopa. 1. zv. Ur. Anton Slodnjak in Janko Kos. Ljubljana: SAZU, 1986. 9–29, 299–351.

Lacoue-Labarthe, Philippe in Nancy, Jean-Luc. L’Absolu littéraire : Théorie de la littérature du romantisme allemand. Pariz: Ed. du Seuil, 1978.

Leerssen, Joep. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

– – –. »Nationalism and the Cultivation of Culture.« Nations and Nationalism 12.4 (2006): 559–578.

Nemoianu, Virgil. »National Poets in the Romantic Age: Emergence and Importance.« Romantic Poetry. Ur. Angela Esterhammer. A Comparative History of Literatures in European Languages XVII. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002. 249–255.

Ocvirk, Anton. Teorija primerjalne literarne zgodovine. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1936.

Paternu, Boris. France Prešeren (1800–1849). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.

Pizer, John. The Idea of World Literature: History and Pedagogical Practice. Baton Rouge: Louisiana State UP, 2006.

Prešeren, France. Zbrano delo. 1. zv. Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1965.

Schlegel, Friedrich von. Geschichte der alten und neuen Litteratur: Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812. 1. del. Dunaj: Schaumburg, 1815.

– – –. Spisi o literaturi. Prev. in spremna beseda Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Slodnjak, Anton. »Prešeren, France.« Slovenski biografski leksikon. 2. knjiga, 8. zv. Ur. F. K. Lukman. Ljubljana: SAZU, 1952. 517–564.

– – –. Prešernovo življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964.

Staël, Anne-Louise Germaine, Madame de. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. 2 zv. Pariz: Maradan, 1799–1800.

Stritar, Josip. Zbrano delo. 6. zv. Ur. France Koblar. Ljubljana: DZS, 1955.

Štefan, Rozka. »Matija Čop v lvovskih RozmaitościhSlavistična revija 33.4 (1985): 407–418.

Žigon, Avgust. Francè Prešéren: poet in umetnik. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1914.

– – –. Čopova biblioteka. Ljubljana: D. Hribar, 1917.

Objavljeno
2017-10-16