(Janko Kos in) problem narodnih identifikacij

  • Marcello Potocco
Ključne besede: slovenska literarna veda, Kos, Janko, literatura in družba, narod, nacionalna identiteta, narativna identiteta, Ricoeur, Paul

Povzetek

Prispevek podaja razumevanje naroda, ki upošteva tako njegovo konstruirano naravo kot tudi relativno stabilnost in kontinuiteto narodnih identifikacij. Izhajajoč iz Ricoeurjevih tez o narativni identiteti literaturo opredeljuje kot enega pomembnejših dejavnikov samoreprezentacije pri narodih, ki se pretežno utemeljujejo v skupni simbolni dediščini in manj v teritorialni enotnosti (t. i. ius soli).

Literatura

Althusser, Louis. »Ideologija in ideološki aparati države«. Ideologija in estetski učinek: zbornik. Ur. Zoja Skušek Močnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. 38–98.

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Balibar, Etienne, in Pierre Macherey. »O literaturi kot ideološki obliki«. Ideologija in estetski učinek: zbornik. Ur. Zoja Skušek Močnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. 237–266.

Bhabha, Homi. Nation and Narration. London: Routledge, 1990.

Biti, Vladimir. »Identiteta«. Primerjalna književnost 23.1 (2000): 11–22.

Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Ponatis. Cambridge: Polity Press, 1994.

Castoriadis, Cornelius. Imaginary Institution of Society. Cambridge: Polity Press, 1997.

Derrida, Jacques. Izbrani spisi. Ljubljana: ŠOU, 1994.

Gadamer, Hans-Georg. Resnica in metoda. Ljubljana: LUD Literatura, 2001.

Du Gay, Paul, in Stuart Hall. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. London: Sage; The Open University, 1997.

Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press, 1991.

Grosz, Elizabeth. Jacques Lacan: A Feminist Introduction. London: Routledge, 1990.

Hall, Stuart. »The Work of Representation«. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Ur. Stuart Hall. London; Thousand Oaks: Sage; The Open University, 1997. 13–64.

Hastings, Adrian. The Construction of Nationhood Ethnicity, Religion, and Nationalism. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997.

Hobsbawm, Eric, in Terence Ranger. The Invention of Tradition. Canto ed., ponatis. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Hribar, Tine. »Slovenska državnost«. Nova revija 8.57 (1987): 3–29.

Juvan, Marko. »'Slovenski kulturni sindrom' v nacionalni in primerjalni literarni vedi«. Slavistična revija 1 (2008): 1–17.

– – –. Vezi besedila: študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000.

Kedourie, Elie. Nationalism. 4. izdaja. Oxford: Blackwell, 1994.

Kos, Janko. Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica, 1996.

Lacan, Jacques. Spisi. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1994.

– – –. Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Seminar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

– – –. »Zrcalni stadij kot oblikovalec funkcije jaza«. Delta 10.1–2 (2004): 43–49.

Pirjevec, Dušan. Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja, 1978.

Praprotnik, Tadej. Ideološki mehanizmi produkcije identitet: od identitete k identifikaciji. Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Prijatelj, Ivan. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958.

Renan, Ernest. »Kaj je narod«. Napredna misel 2.4 (1913): 110–125.

Ricoeur, Paul. Krog med pripovedjo in časovnostjo. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2000.

– – –. Sé come un altro. Ponatis. Milano: Jaca Book, 2002.

– – –. Zgodovina in pripoved. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2001.

Rupel, Dimitrij. »Odgovor na slovensko narodno vprašanje«. Nova revija 8.57 (1987): 57–73.

– – –. Svobodne besede od Prešerna do Cankarja: sociološka študija o slovenskem leposlovju kot glasniku in pobudniku nacionalne osvoboditve. Koper: Založba Lipa, 1976.

Sarup, Madan. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Athens: University of Georgia Press, 1993.

Smith, Anthony. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell, 1999.

Urbančič, Ivo. »Jugoslovanska 'nacionalistična kriza' in Slovenci v perspektivi konca nacije«. Nova revija 8.57 (1987): 30–56.

Velikonja, Mitja. »Dom in svet, kultura in študije naroda«. Cooltura: uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba, 2002. 283–97.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1999.

– – –. »Slovenska nacija in slovenska literatura«. Nova revija (1993): 254–260.

Westfall, William. »On the Concept of Region in Canadian History and Literature«. A Passion for Identity: An Introduction to Canadian Studies. 2. izdaja. Ur. David Taras in Beverly Rasporich. Scarborough, ON: Nelson Canada, 1993. 335–344.

Woodward, Kathryn. Identity and Difference. London: Sage; The Open University, 1997.

Objavljeno
2017-10-16