Kosovel in nadrealizem

  • Janez Vrečko
Ključne besede: slovenska poezija, literarna avantgarda, konstruktivizem, nadrealizem, dadaizem, Kosovel, Srečko, literarni vplivi, Goll, Ivan, Breton, André, Apollinaire, Guillaume

Povzetek

Članek polemizira s tezami, ki so želele Kosovela povezati samo z italijanskim futurizmom ali z nadrealizmom, in pokaže, da njihovi avtorji izhajajo iz nepoznavanja konstruktivistične poetike, kar pomeni, da zavestno spregledujejo številna mesta v Kosovelovem delu, ki izkazujejo poglobljeno poznavanje ruskega in berlinskega konstruktivizma.

Literatura

Berger, Aleš. Dadaizem. Nadrealizem. Ljubljana: ZRC SAZU, DZS, 1981. (Literarni leksikon 14)

Gabo, Naum in Pevsner, Antoine. »Das Realistische Manifest.« Tendenzen der Zwanziger Jahre. 15. Europäische Kunstaustellung Berlin 1977. Ur. Stephan Waetzoldt in Verena Haas. Berlin: Akademie der Künste, 1977. 1/97–1/100.

Kosovel, Srečko. Integrali ’26. Uvod in izbor Anton Ocvirk. Ljubljana, Trst: Cankarjeva založba, Založništvo tržaškega tiska, 1967. [1984 (2. izd.), 1995 (3. izd.)]

– – –. Zbrano delo I, II, III, III/I. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946–1977.

Kralj, Lado. »Kosovelov konstruktivizem – kritika pojma.« Primerjalna književnost 9.2 (1986): 29–44.

Goll, Ivan. »Zenitistisches Manifest.« Zenit 5.1–2 (1921).

Rodchenko, Alexander. »Aesthetic, Autobiographical and Ideological Writings.« Creative Camera International Yearbook. Ur. Colin Osman. London: Coo Press, 1978. 189–234.

Turk, Boštjan. »Slogovna razmerja Kosovelove lirike v luči modernističnih poskusov iz zadnje ustvarjalne etape.« Slavistična revija 44.4 (1996): 367–392.

Zadravec, Franc. Srečko Kosovel 1904–1926. Koper, Trst: Lipa, Založništvo tržaškega tiska, 1986.

Waldberg, Patrick. Surrealism. New York: McGraw-Hill, 1971. 66–75.

Objavljeno
2017-10-16