Motiv siamskih dvojčkov in motivno-tematska tradicija Doppelgängerja

  • Tomo Virk
Ključne besede: slovenska književnost, literarni motivi, dvojnik, Doppelgänger, Kovačič, Lojze, literatura in psihoanaliza, das Unheimliche, Todorov, Tzvetan

Povzetek

Razprava obravnava motiv siamskih dvojčkov v sodobni umetniški produkciji, predvsem ob primeru »Zgodbe o dvoglavem sinu« Lojzeta Kovačiča. Ob naslonitvi na psihoanalitično interpretacijo pokaže umeščenost motiva v tradicijo romantičnega Doppelgängerja, analizira pa tudi modifikacije, ki jih ta motivna tradicija doživi v sodobnosti.

Literatura

Black, Joel. »Literary Sources of Romantic Psychology«. Nonfictional Romantic Prose. 365–375.

Das Unheimliche. Ur. Mladen Dolar. Prev. Doris Debenjak in Mojca Savski. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1994. (Zbirka Analecta.)

Dolar, Mladen. »Strah hodi po Evropi«. Das Unheimliche. 71–118.

Freud, Sigmund. »Das Unheimliche«. Das Unheimliche. 7–36.

Kos, Janko. Svetovni roman. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. (Zbirka Novi pristopi)

Kovačič, Lojze. Zgodbe s panjskih končnic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

La figure du double. Ur. Vladimir Troubetzkoy. Langres: Didier Erudition, 1995. (Questions comparatistes)

Miller, Karl. Doubles. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Muschg, Adolf. Fremdkörper. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1983.

Nonfictional Romantic Prose. Expanding Borders. Ur. Steven P. Sondrup in Virgil Nemoianu. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. (CHLEL XVIII).

Rank, Otto. Der Doppelgänger: eine psychoanalytische Studie. Dunaj: Turia & Kant, 1993.

Richardson, Alan. »Romanticism, the Unconscious, and the Brain«. Nonfictional Romantic Prose. 349–364.

Rosset, Clément. Realno in njegov dvojnik. Esej o iluziji. Prev. Katja Zakrajšek. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009. (Zbirka Analecta).

Stelzig, Eugene. »The Romantic Subject in Autobiography«. Nonfictional Romantic Prose. 223–239.

Todorov, Tzvetan. Introduction à la literature fantastique. Pariz: Éditions du Seuil, 1970. (Collection Poétique).

Virk, Tomo. Tekst in kontekst. Eseji o sodobni slovenski prozi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1997. (Zbirka Novi pristopi).

Objavljeno
2017-10-16