Vsevedno pripovedovanje v pripovednoteoretskih omrežjih

  • Alenka Koron
Ključne besede: naratologija, pripovedovanje, pripovedna struktura, vsevedni pripovedovalec, poeta vates, Culler, Jonathan, Sternberg, Meir, Martínez, Matias

Povzetek

Vse od modernizma naprej je vsevedno pripovedovanje pogosto napadan, ampak redko preučevan in primerno razumljen pojem in to kljub pomembni vlogi, ki jo ima v pripovednem diskurzu in metadiskurzu. Prispevek se ukvarja s polemiko med dvema sodobnima teoretikoma pripovedi (Jonathanom Cullerjem in Meirjem Sternbergom) ter z obravnavo vsevednega pripovedovanja pri Matiasu Martínezu in Janku Kosu; osvetliti skuša ozadje in domet teh prispevkov ter ob primerih opozoriti na značilnosti vsevednega pripovedovanja, ki zagotavljajo njegovo »dolgo trajanje« v svetu pripovedi.

Literatura

Capote, Truman. Hladnokrvno. Prev. Maila Golob. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.

Culler, Jonathan D. »Omniscience.« Narrative 12.1 (2004): 22–34.

Dolinar, Ksenija (ur.). Literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Flaubert, Gustave. Gospa Bovary. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.

Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London, New York: Routledge, 2009.

Heziod. Teogonija; Dela in dnevi. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Joyce, James. Umetnikov mladostni portret. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966.

Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. 4. popr. in dop. izd. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 1995.

Koron, Alenka. »Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih«. Primerjalna književnost 24. Posebna številka (2001): 189–215.

Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2001.

– – –. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca«. Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–19.

Martínez, Matías. »Allwissendes Erzählen.« Antropologie der Literatur: Poetogene Strukturen und ästetisch-soziale Handlungsfelder. Ur. Rüdiger Zymner in Manfred Engel. Paderborn: Mentis, 2004. 139–154.

Martinez, Matias in Scheffel, Michael. Einführung in die Erzähltheorie. 3. izd. München: Beck, 2002.

Pasternak, Boris L. Doktor Živago I, II. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Prince, Gerald. Dictionary of Narratology. Popr. izd. Lincoln, London: University of Nebrasca Press, 2003.

Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction. 2. izd. London, New York: Routledge, 2002.

Sternberg, Meir. »Omniscience in Narrative Construction: Old Challenges and New.« Poetics Today 28.4 (2007): 683–794.

Sveto pismo stare in nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. 2., pregled. izd. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1997.

Vidmar, Živa, Stergar, Katja in Butina, Darja (ur.). Literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009.

Objavljeno
2017-10-16