Uspešnica kot črna škatla oddaljenega branja: primer Sherlock Holmes

  • Jernej Habjan
Ključne besede: literarna zgodovina, oddaljeno branje, Moretti, Franco, detektivska zgodba, kartezijanski subjekt, Doyle, Arthur Conan

Povzetek

Zgodovina knjige je po Leah Price »zavezana etični drži, v skladu s katero predpostavlja, da je domnevno pasivno in anonimno bralstvo zmožno ustvarjati pomen«. Zdi se, da mora prav zaradi te domnevne pasivnosti in anonimnosti bralstva Franco Moretti pritrditi kritiki njegove kvantitativne zgodovine zgodnje detektivske zgodbe, da literarna zgodovina ne more pojasniti dejstva, da na bralstvo radikalno novih tekstov »učinkujejo formalne poteze, ne da bi se tega povsem zavedalo«. Poskušali bomo pokazati, o kakšni etiki oziroma branju brez zavedanja utegneta govoriti Leah Price oziroma Moretti. K Morettijevemu znanstvenemu problemu bomo pristopili z gledišča Badioujeve etike subjekta kot ravno »nekoga, ki obstaja, ne da bi to vedel«. Namen tega pristopa ne bo odklon od znanosti v smeri tega, kar Moretti zavrne kot »metafiziko«, odklon, ki je po Morettiju značilen za sodobno literarno vedo. Nasprotno, s tem pristopom bomo poskušali obravnavati znanost prav v njeni znanstvenosti, saj bomo izpeljali točkoven, delimitirajoč poseg v Morettijevo znanstveno dilemo, kakršnega Althusserjeva epistemologija pripisuje filozofski praksi v razmerju do znanstvene.

Literatura

Althusser, Louis. Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists, and Other Essays. Ed. Gregory Elliot; trans. Ben Brewster et al. London: Verso, 1990.

Aristotle. “Poetics.” Aristotle, The Complete Works of Aristotle. Ed. Jonathan Barnes. Vol. 2. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. 2316–40.

Badiou, Alain: Ethics. Trans. Peter Hallward. London: Verso, 2001.

– – –. Second Manifesto for Philosophy. Trans. Louise Burchill. Cambridge: Polity Press, 2011.

Baggs, Chris. “How Well Read Was My Valley?” Book History 4 (2001): 277–301.

Bassett, Troy J. and Christina M. Walter. “Booksellers and Bestsellers.” Book History 4 (2001): 205–36.

Conan Doyle, Arthur. The Adventures of Sherlock Holmes. London: Smith, Elder, 1903.

– – –. Sherlock Holmes: The Complete Novels and Stories I. New York: Bantam, 1986.

Ducrot, Oswald: Le dire et le dit. Paris: Minuit, 1984.

Feyerabend, Paul: Against Method. London: Verso, 1993.

McDonald, Peter D. British Literary Culture and Publishing Practice, 1880–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. New York: Methuen, 1987.

Milner, Jean-Claude. “The Doctrine of Science.” Trans. Oliver Feltham. Umbr(a): A Journal of the Unconscious 6 (2000): 33–63.

Močnik, Rastko. “Toward a Materialist Concept of Literature.” Cultural Critique 4 (1986): 171–89.

Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature.” NLR 1 (2000): 55–68.

– – –. “The End of the Beginning.” NLR 41 (2006): 71–86.

– – –. Graphs, Maps, Trees. London: Verso, 2005.

– – –. “More Conjectures.” NLR 20 (2003): 73–81.

– – –. “Moretti Responds (III).” Reading Graphs, Maps, Trees: Critical Responses to Franco Moretti. Ed. Jonathan Goodwin and John Holbo. Anderson, CA: Parlor Press, 2011. 105–07.

– – –. Signs Taken for Wonders. 2nd ed. Trans. Susan Fischer, David Forgacs, and David Miller. London: Verso, 2005.

– – –. “The Slaughterhouse of Literature.” MLQ 61.1 (2000): 207–27.

Price, Leah. “The Tangible Page.” London Review of Books (31 Oct. 2002): 38.

Sayers, Dorothy. “Aristotle on Detective Fiction.” English 1.1 (1936): 23–35.

Shklovsky, Victor. Theory of Prose. Trans. Benjamin Sher. Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1990.

Žižek, Slavoj, and Rastko Močnik. “Spremna beseda.” G. K. Chesterton et al., Memento umori: teorija detektivskega romana. Ed. Slavoj Žižek and Rastko Močnik. Ljubljana: DZS, 1982. 295–348.

Objavljeno
2017-10-25
Rubrike
Tematski sklop