Znanost in literatura: razmislek o interdisciplinarnosti in vrstah vednosti

  • Sowon S. Park
Ključne besede: znanost, kultura, literatura, kognitivna literarna veda, evolucijska literarna veda, interdisciplinarnost

Povzetek

V zadnjih dveh desetletjih se vse bolj uveljavlja skupno področje »znanost in literatura«, ki začrtuje nova ozemlja onstran razmejene pokrajine »dveh kultur«. Kako v kulturi raziskovanja vse bolj prehajamo meje, se najlepše kaže v kognitivni literarni vedi. To sicer razmeroma mlado področje se lahko pohvali z opusom, ki je širok po obsegu in vsebinskem razponu ter že s svojo organiziranostjo nakazuje možnosti za večdisciplinarno raziskovanje. Proučili bomo interdisciplinarnost s stališča evolucijske literarne vede – podpodročja kognitivne literarne vede –, obravnavali politične in ideološke posledice opisa literature, ki izhaja iz njene prilagoditvene vrednosti, in predstavili zgodovinske značilnosti debate o znanosti in literaturi.

Literatura

Arnold, Matthew. »Literature and Science«. Arnold, Philistinism in England and America. Ur. R. H. Super. Ann Arbor: University of Michigan, 1974. 53–73.

Beer, Gillian. Open Fields: Science in Cultural Encounter. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Campe, Rudiger. »Literature and the History of Sciences«. MLN 118.3 (2003): 515–517.

Collini, Stefan. »Introductory Essay«. C. P. Snow. The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. vii–lxiii.

Eagleton, Terry. The Ideology of the Aesthetic. London: Blackwell, 1990.

Gottschall, Jonathan, in David Sloan Wilson, ur. The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Evanston: Northwestern University Press, 2005.

Leavis, F. R. Nor Shall My Sword. London: Chatto and Windus, 1972.

Norris, Christopher. »Science and Criticism«. Literary Theory and Criticism. Ur. Patricia Waugh. Oxford: Oxford University Press, 2006. 451–471.

O’Neill, Onora. »Two Cultures Fifty Years On«. O’Neill, Rede Lecture 2010. Cambridge: Arani Lectures RSNZ, 2010.

Snow, C. P. The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

– – –. Recent Thoughts on the Two Cultures. London: Birkbeck Press, 1961.

Turner, Mark. »The Cognitive Study of Art, Language and Literature«. Poetics Today 23.1 (2002): 9–20.

Waugh, Patricia. »Revising the Two Culture Debate: Science, Literature, and Value«. The Arts and Sciences of Criticism. Ur. David Fuller in Patricia Waugh. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Objavljeno
2017-10-25