Znanost in ideologija: od spontane filozofije znanstvenikov do spontane znanosti ekonomistov

  • Matjaž Ličer
Ključne besede: materialistična filozofija, naravoslovne znanosti, humanistika, ideologija, neoliberalizem

Povzetek

Danes neredko naletimo na poenostavljeno manihejsko delitev znanosti na naravoslovne in humanistične. Naravoslovnim znanostim je pri tem pripisana vloga uporabne, klinično čiste, objektivne in eksaktne dejavnosti, humanizem pa je razumljen kot nekoristen konglomerat subjektivnih, ideološko motiviranih konstruktov. V navezavi na Althusserja poskušamo pokazati, da je taka delitev napačna, in sicer ne zato, ker bi humanizem ne bil prepleten z ideologijami, temveč zato, ker je takšno tudi naravoslovje, saj niti znanstveniki kot znanstveniki niso imuni proti svojim svetovnim nazorom, ki so vedno zvedljivi na neko povsem specifično filozofsko pozicijo (na primer na spinozizem pri Einsteinu, racionalizem pri Gödlu, materializem pri Heisenbergu). Poskušali bomo pokazati, da ta delitev vodi v nelegitimno naturalizacijo družbe, ki služi kot formalni okvir za vsiljevanje neoliberalnih svetovnih nazorov znotraj znanosti pa tudi širše.

Literatura

Althusser, Louis. Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov. Prev. Vojislav Likar. Ljubljana: ŠKUC in ZIFF, 1985.

Bunta, Aleš. »Saving Private One«. Filozofski vestnik 31.3 (2010): 7–17.

Gödel, Kurt. »A Remark About the Relationship Between Relativity Theory and Idealistic Philosophy«. Gödel, Collected Works: Volume II. Ur. Solomon Feferman idr. Oxford: Oxford University Press, 1990. 202–207.

– – –. »Some Observations About the Relationship Between Theory of Relativity and Kantian Philosophy«. Gödel, Collected Works: Volume III. Ur. Solomon Feferman idr. Oxford: Oxford University Press, 1995. 230–260.

Ličer, Matjaž. »Gödlovo pojmovanje časa in Badioujeva razklenitev konstruktivizma«. Filozofski vestnik 31.3 (2010): 17–31.

OECD. Measuring Student Knowledge and Skills: A New Framework for Assessment. Pariz: OECD Publications Service, 1999.

Pais, Abraham. Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford idr.: Oxford University Press, 1982.

Macherey, Pierre. »Althusser and the Concept of the Spontaneous Philosophy of Scientists«. Prev. Robin Mackay. Parrhesia 6 (2009): 14–27.

Mirowski, Philip. More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s Economics. Cambridge, New York in Melbourne: Cambridge University Press, 1989.

Spinoza, Baruch de. Etika. Prev. Primož Simoniti. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.

Objavljeno
2017-10-25