Teoretska praksa v inovacijsko naravnanem raziskovalnem okolju

  • Maja Breznik
Ključne besede: epistemologija, znanstvena praksa, topična metoda, materialni pogoji raziskovanja, založništvo, merjenje znanstvenega vpliva

Povzetek

Politični napad na čisto znanost in teoretsko produkcijo ogroža same temelje tako »mehkih« kakor »trdih« znanosti. Kakšne pozicije znanstveniki zavzemajo v odnosu do spreminjajočih se pogojev raziskovanja? Ogledali si bomo epistemološko pozicijo in samorefleksijo v znanstvenih praksah, materialne pogoje raziskovanja (zlasti založništvo in merjenje znanstvenega vpliva), odzive na zunanje zahteve in družbeno pozicioniranje znanosti.

Literatura

Althusser, Louis. »Sur le travail théorique : difficultés et ressources«. La Pensée 132 (1967): 3–22.

Althusser, Louis, idr. Lire le capital. Pariz: PUF, 1996.

Bec, Christian. Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza. Rim: Salerno editrice, 1981.

Bornmann, Lutz, in Hans-Dieter Daniel. »What Do Ditation Counts Measure? A Review of Studies on Citing Behavior«. Journal of Documentation 64.1 (2008): 45–80.

Breznik, Maja. »Pisanje in brisanje (spremna beseda)«. Roger Chartier. Pisanje in brisanje. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. 271–301.

Breznik, Maja, in Rastko Močnik. »Humanistika in družboslovje v primežu liberalne Evrope«. ČKZ 36.233 (2008): 178–198.

Cameron, Brian D. »Trends in the Usage of ISI Bibliometric Data: Uses, Abuses, and Implications«. Librarian and Staff Publications 3 (2005): 105–125. Dostopno na: http://digitalcommons.ryerson.ca/library_pubs/3 (24. 7. 2012).

Cippola, Carlo M. Before the Industrial Revolution. London in New York: Routledge, 1993.

Cohn, Samuel K., Jr. »Piété et commande d’œuvres d’art après la peste noire«. Annales 51.3 (1996): 551–573.

Cope, Bill, in Mary Kalantzis. »Signs of Epistemic Disruption: Transformations in the Knowledge System of the Academic Journal«. The Future of the Academic Journal. Ur. Bill Cope in Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. 13–55.

Febvre, Lucien, in Henri-Jean Martin. L’apparition du livre. Pariz: Albin Michel, 1958.

Garfield, Eugene, Morton V. Malin in Henry Small. »Citation Data as Science Indicators«. Essays of an Information Scientist 6 (1983): 580–581.

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.

Goldthwaithe, Richard A. Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300–1600. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

Gross, P. L. K., in E. M. Gross. »College Libraries and Chemical Education«. Science 66.1713 (1927): 385–389.

Lefort, Claude. »Droits de l’homme et politique«. Lefort, L’Invention démocratique : les limites de la domination totalitaire. Pariz: Fayard, 1981. 45–86.

Lévi-Strauss, Claude. »Uvod v delo Marcela Maussa«. Mauss, Esej o daru in drugi spisi. Prev. Zoja Skušek in Rastko Močnik. Ljubljana: Studia humanitatis, 1996. 227–266.

Močnik, Rastko. Spisi iz humanistike. Ljubljana: Založba /*cf., 2009.

O’Segen, Per. »Why the Impact Factor of Journals Should Not Be Used for Evaluating Research«. British Medical Journal 314.7079 (1997): 498–502.

Vico, Giambattista. »La méthode des etudes de notre temps«. Vico, Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même. Ur. Alain Pons. Pariz: Bernard Grasset, 1981. 185–284.

Wright, Georg Henrik von. Explanation and Understanding. Ithaca (NY): Cornell University, 2004 [1971].

Žagar, Igor Ž., in Anej Korsika (ur.). (Pre)drzna Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. Dostopno na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=117 (24. 7. 2012).

Objavljeno
2017-10-25