Sociologija slovenske literature: izhodišča in metode

  • Janko Kos
Ključne besede: literatura in družba, slovenska književnost, sociologija literature, historična sociologija, literarna distribucija, literarna recepcija, avtor, skupnost, ideologija, nacionalna identiteta

Povzetek

Razprava raziskuje teoretična izhodišča in metodološka načela za izdelavo sociologije slovenske literature kot sistematične znanstvene discipline. Model empirične sociološke analize dopolnjuje s socialnozgodovinsko razlago ideoloških elementov v samih literarnih delih, kar terja uvedbo bolj temeljnih socioloških pojmov. Med temi je za pojasnitev specifičnega značaja in razvoja slovenske literature pomembna pojmovna dvojica »družba« in »skupnost«. Slovenska literarna sociologija je mogoča samo kot historična sociologija. Njene metode morajo biti ne samo kvantitativno empirične, ampak hkrati kvalitativno interpretativne.

Literatura

Althusser, Louis et al. Ideologija in estetski učinek. Prev. Mladen Dolar et al. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

Boudon, Raymond. Les méthodes en sociologie. Pariz: Presses universitaires de France, 1973.

Connolly, William E. Politične vede in ideologija. Prev. Petja Šolar, Janez Žitnik in Maja Kraigher. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974.

Dörner, Andreas, in Ludgera Vogt. Literatursocoziologie. Literatur, Gesellschaft, Politische Kultur. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Erjavec, Aleš. Ideologija in umetnost modernizma. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1988.

Escarpit, Robert. Sociologie de la littérature. Pariz: Presses universitaires de France, 1960.

Gellner, Ernest. Nationalismus und Moderne. Hamburg: Rotbuch Verlag, 1995.

Hauser, Arnold. Soziologie der Kunst. München; Verlag C. H. Beck, 1974.

Hofstätter, Peter R. Einführung in die Sozialpsychologie. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1966.

Kermauner, Taras. Taščica ali noj? Morala = amorala 1. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1998.

Kocijan, Gregor. Knjiga in bralci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1974.

Kocijan, Gregor in Martin Žnideršič. Knjiga in bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje pri RS ZSS, 1980.

König, René, (ur.). Soziologie. Franfurt ob Majni: Fischer Bücherei, 1958.

Kos, Janko. »Pripombe h Goldmannovi sociologiji literature«. Sodobnost 17 (1969): 751–757.

– – –. Znanost in ideologija. Maribor: Obzorja, 1970.

– – –. Literatura. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978.

– – –. »Poskus tipologije južnoslovanskih književnosti«. Primerjalna književnost 9.1 (1986): 9–13.

– – –. »Srednja Evropa kot literarnozgodovinski problem«. Srednja Evropa. Izbral in ur. Peter Vodopivec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 41–53.

– – –. »Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike«. Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji: v počastitev 500 letnice rojstva Primoža Trubarja. Ur. Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 29–37.

Luhmann, Niklas. Schriften zu Kunst und Literatur. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 2008.

Močnik, Rastko. Raziskave za sociologijo književnosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1983.

Parsons, Talcott. Das System moderner Gesellschaften. München: Juventa Verlag, 1972.

Pirjevec, Dušan. Vprašanje o poeziji, vprašanje naroda. Maribor: Obzorja, 1978.

Rizman, Rudi, (ur.). Študije o etnonacionalizmu. Ljubljana: Knjižnica revolucionarne teorije, 1991.

Rupel, Dimitrij. Literarna sociologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Seiffert, Helmut. Einführung in die Wissenschaftstheorie I–III. München: Beck, 1983–1985.

Smith, Dennis. Vzpon historične sociologije. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Tönnies, Ferdinand. Skupnost in družba: Temeljni pojmi čiste sociologije. Prev. Marjan Sedmak. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 1999.

Wick, Reiner, in Astrid Wick-Kmoch (ur.): Kunstsoziologie. Köln: DuMont Buchverlag. 1979.

Zima, Peter V. Kritik der Literatursoziologie. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 1978.

– – –. Textsoziologie. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1980.

Objavljeno
2017-10-25